Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

GP.1611.56.2018 - Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.56.2018

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

OGÓLNY OPIS :

Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej lub zaświadczenia o braku konieczności wyłączenia z produkcji gruntów rolnych klasy IVa, IVb, V i VI gleb pochodzenia mineralnego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Wypełniony formularz wniosku.

2.     Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.     Kopia mapy z zaznaczoną powierzchnią do wyłączenia z produkcji rolniczej, a w przypadku wyłączenia części działki – projekt zagospodarowania działki wraz z bilansem terenu sporządzony i podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane; na projekcie sporządzonym na oryginale bądź kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej należy wyraźnie zaznaczyć granicę terenu do wyłączenia, w przypadku gdy na terenie działki znajduje się kilka różnych użytków, należy zaznaczyć na projekcie granice pomiędzy nimi oraz w bilansie terenu określić ile m2 i z jakiego użytku podlega wyłączeniu.

       W projekcie zagospodarowania i bilansie należy uwzględnić fakt, że:

   - zgodnie z załącznikiem nr 6 ”Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych” do rozporządzenia  Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1034 z późn. zm.) do terenów mieszkaniowych zalicza się tereny niewykorzystane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.), a także ogródki przydomowe. Zatem obszar przeznaczony do wyłączenia obejmuje te tereny, które nie będą wykorzystane rolniczo.

  - zgodnie z § 62 ww. rozporządzenia pola powierzchni ewidencyjnej określa się z dokładnością  do 

4.     W przypadku gruntów chronionych(tj. gruntów klas I-III mineralnych i organicznych oraz klas I-VI organicznych) należy ponadto dołączyć:

-  kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej),

-  oświadczenie o cenie rynkowej gruntu,

- oświadczenie o planowanym terminie faktycznego wyłączenia terenu z produkcji rolniczej (tj. terminie rozpoczęcia działań inwestycyjnych).

5.     W przypadku gdy inwestor nie jest właścicielem działki należy do wniosku dołączyć dokument potwierdzający zgodę właściciela na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

6.     W przypadku gdy grunt jest współwłasnością kilku osób, zaś wnioskodawcą jest tylko jedna z nich należy dołączyć zgody pozostałych współwłaścicieli na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

7.     W przypadku gdy inwestor występuje poprzez pełnomocnika, załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia).

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.     Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a)     Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl) - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

b)     Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c)     Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

2.     Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio  w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

3.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

4.     W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie:

Urząd Miasta - Punkt Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 84 – parter, ul. Bytomska 92 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie: część III ust. 44, pkt. 2 kol. 4, pkt 3 tabeli stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.     Bez zbędnej zwłoki.

2.     Postępowanie kończy się wydaniem decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej lub zaświadczenia o braku konieczności wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej.

3.     Decyzję lub zaświadczenie o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej należy uzyskać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.     Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.     Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój nr 208 (II  piętro); numer telefonu: (32) 77 61 461. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23.

Termin odwołania: 14 dni od daty otrzymania decyzji.

SKARGI I WNIOSKI:

1.     Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)     Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b)     Pisemnie pocztą tradycyjną.

c)     Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d)     Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 do 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

2.     Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1161);

2.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);

3.     Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z późn. zm.).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat);
e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.     Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.     Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), zgodnie z art. 6 ust. 1. lit c RODO.

4.     Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom  przetwarzającym:

·         LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych [t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.] (co najmniej 10 lat – okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa).

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo  żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zrealizowania wniosku.

9.     Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

FORMULARZE:

Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

Załączniki

Karta informacyjna GP.1611.56.2018 - Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej (295.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.56.2018 - WNIOSEK o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej + oświadczenie (784kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.56.2018 - WNIOSEK o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej + oświadczenie (362.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Danuta Słania-Rodak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Danuta Słania-Rodak
Data wprowadzenia:2019-03-22 14:41:25
Opublikował:Danuta Słania-Rodak
Data publikacji:2019-03-22 14:49:27
Ostatnia zmiana:2019-03-22 14:49:35
Ilość wyświetleń:312

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij