Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

GP.1611.50.2018 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy lub powiatu w prawo własności.

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.50.2018

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Piekary Śląskie lub Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu w prawo własności.

OGÓLNY OPIS:

1.     Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę i nieruchomości rolnych oraz ich następcy prawni mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności.

2.     Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, mogą wystąpić również:

  • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;
  • spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych i garaży.

3.     Przekształcenia nie stosuje się do:

·         nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców.

·         nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym, a także spółkom handlowym, w odniesieniu do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.).

·         nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.

4.     Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje odpłatnie. Na wniosek użytkownika wieczystego opłata zostaje rozłożona na raty.

5.     Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 10 marca 2015r., sygn. akt. K29/13 orzekł, że art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zakresie, w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Wypełniony formularz wniosku wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

2.     Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w roku ubiegania się o pomoc de minimis oraz w dwóch poprzednich  latach – dotyczy wniosku o rozłożenie na raty opłaty przekształceniowej złożonego przez osoby prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

3.     Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych -  dotyczy wniosku o rozłożenie na raty opłaty przekształceniowej złożonego przez osoby prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

4.     Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia)  wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych niezbędne jest dołączenie również spisu numerów ksiąg wieczystych lokalowych (oryginały).

W przypadku wspólnot mieszkaniowych wnioski składają wszyscy współużytkownicy wieczyści i właściciele lokali w danym budynku.

W księgach wieczystych musi być uregulowany stan prawny nieruchomości tj. w przypadku następstwa prawnego po osobach zmarłych winno być przeprowadzone postępowanie spadkowe i ujawnione w księdze wieczystej.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.     Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a)     Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl) - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

b)    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c)     Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

2.     Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

3.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

4.     W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie:

Urząd Miasta - Punkt Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 84 – parter, ul. Bytomska 92 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

OPŁATY:

1.     Opłata skarbowa: wniosek - 10 zł.

2.     Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3.     Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski S.A. Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.     Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wnioski. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

2.     Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  • Poprzez pocztę tradycyjną.
  • Osobiście w siedzibie urzędu.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.     Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.     Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój nr 208 (II piętro); numer telefonu: (32) 77 61 443; (32) 77 61 461. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

TRYB ODWOŁAWCZY:

1.     Od decyzji Prezydenta Miasta Piekary Śląskie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych w prawo własności przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

2.     Od decyzji Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

3.     Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

·         Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.

  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

·         Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

4.     O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.).

5.     Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

SKARGI I WNIOSKI:

1.     Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)     Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b)    Pisemnie pocztą tradycyjną.

c)     Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d)    Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 do 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

2.     Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 83 z późn. zm.).

2.     Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 362).

3.     Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

4.     Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015r., sygn. akt. K 29/13.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat);
e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.     Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.     Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Piekary Śląskie lub Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu w prawo własności, na podstaw art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1. lit c RODO.

4.     Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

·         LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

·         Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

·         ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy S.C. ul. Czarnieckiego 22a, 44-100 Gliwice, której powierzono dane w związku z aktualizacją wysokości opłaty rocznej;

·         HyperView Sp. zo. o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu wniosków administracyjnych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych [t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.] (wieczyście – okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa).

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo  żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zrealizowania wniosku.

9.     Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

FORMULARZE:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Piekary Śląskie lub Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu w prawo własności.

Załączniki

Karta informacyjna GP.1611.50.2018 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy lub powiatu w prawo własności. (363.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.50.2018 - WNIOSEK o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy, Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu w prawo własności (765.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.50.2018 - WNIOSEK o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy, Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu w prawo własności (360.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Danuta Słania-Rodak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Danuta Słania-Rodak
Data wprowadzenia:2019-03-22 14:34:08
Opublikował:Danuta Słania-Rodak
Data publikacji:2019-03-22 14:49:07
Ostatnia zmiana:2019-03-22 14:49:11
Ilość wyświetleń:441

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij