Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

GP.1611.31.2018 - Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa, powiatu lub gminy

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.31.2018

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :

Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa, Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu lub Gminy Piekary Śląskie.

OGÓLNY OPIS:

Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy cywilnej w formie pisemnej, pomiędzy właścicielem gruntu (Skarbem Państwa, Miastem Piekary Śląskie na prawach powiatu lub gminą) a wnioskodawcą.

Wniosek o prolongatę terminu obowiązywania umowy w formie aneksu należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Wypełniony formularz wniosku.

2.     Wypis z rejestru gruntów i budynków (oryginał lub ksero).

3.     Mapa ewidencyjna i sytuacyjna z zaznaczeniem terenu będącego przedmiotem wniosku (lub mapa do celów projektowych wraz z zaznaczonym przebiegiem projektowanej inwestycji (skala 1:1000).

4.     Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

5.     KRS.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.     Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a)     Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl) - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

b)    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c)     Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

2.     Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

3.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

4.     W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie:

Urząd Miasta - Punkt Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 84 – parter, ul. Bytomska 92 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

OPŁATY:

1.     Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

2.     Opłata skarbowa za potwierdzenie zgodności z oryginałem pełnomocnictwa i KRS, jeżeli są składane jako kopie – 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta:  PKO Bank Polski S.A. Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.     Bez zbędnej zwłoki.

2.     Postępowanie kończy się zawarciem umowy cywilnoprawnej. Umowę wnioskodawca podpisuje osobiście w siedzibie urzędu lub przez pełnomocników.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.     Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.     Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój nr 208 (II  piętro); numer telefonu: (32) 39 39 346. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie występuje.

SKARGI I WNIOSKI:

1.     Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)     Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b)    Pisemnie pocztą tradycyjną.

c)     Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d)    Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 do 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

2.     Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 26 czerwca 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1025 z późn. zm.),

2.     Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z późn. zm.).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat);
e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.     Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.     Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zrealizowania wniosku o czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa, Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu lub Gminy Piekary Śląskie, na podstawie art. 66 i następne oraz art. 3531 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1. lit c RODO.

4.     Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

·         LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych [t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.]  (10 lat – okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa).

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zrealizowania wniosku.

9.     Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

FORMULARZE:

Wniosek o zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa, Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu lub Gminy Piekary Śląskie.

 

Załączniki

Karta informacyjna GP.1611.31.2018 - Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa, powiatu lub gminy (291kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.31.2018 - WNIOSEK zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości gminy, Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu, Skarbu Państwa (768kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.31.2018 - WNIOSEK zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości gminy, Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu, Skarbu Państwa (352.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Danuta Słania-Rodak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Danuta Słania-Rodak
Data wprowadzenia:2019-03-22 14:23:57
Opublikował:Danuta Słania-Rodak
Data publikacji:2019-03-22 14:47:26
Ostatnia zmiana:2019-03-22 14:47:34
Ilość wyświetleń:181

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij