Ogłoszenie naboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, do Komisji Konkursowej oceny ofert na realizację zadania pn. „Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Piekar Śląskich oraz integracja ich rodzin”.