Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie ''zamówienia z wolnej ręki" oraz dokonaćwyboru wykonawcy zadania pod nazwą „Całoroczne wykonywanie zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie”