Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.37.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pn. "Organizacja działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów kobiet po mastektomii".