Zarządzenie w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie ,,przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: ,,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich ul. M. Skłodowskiej-Curie 49- I etap".