Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Piekary Śląskie niestanowiących jego wyłącznej własności.