Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia naboru osób reprezentujących  organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na wspracie realizacji zadania publicznego Gminy Piekary Śląskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. ,,Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym stowarzyszeń i klubów sportowych prowadzących działalność  na terenie Miasta Piekary Śląskie".