Zarządzenie Nr ORo.0050.13.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie ,,przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: ,, Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku Miejskiej Podstawówki nr 2 w Piekarach Śląskich"...