Uchwała Nr 592/XXIX/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 listopada 2018 r., stwierdzająca nieważność uchwały Nr LVII/666/18 Rady Miasta Piekary Śląskie, podjętej w dniu 16 października 2018 r.