Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego” oraz dokonać wyboru wykonawcy  zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w terenie pomiędzy ul. Miodową a ul. Pod Lipami na zachód od ul. Kasztanowej”.