Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

4. Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :

Wydział Polityki Gospodarczej - Referat Działalności Gospodarczej

Nr karty : PGd.1611.7.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia

 

OGÓLNY OPIS :

 

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w celu uzyskania duplikatu zezwolenia, decyzji o zmianie danych w zezwoleniach, decyzji o odmowie wydania zezwolenia wypełnia Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu). W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane. W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości może być okazywany przy składaniu wniosku, w trakcie prowadzonego postępowania lub przy odbiorze dokumentu kończącego sprawę.
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 03 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

OPŁATY :

 1. Opłatę w wysokości odpowiednio:
  • 24,00 złotych – za wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  • 5,00 złotych – za wydanie poświadczonej kopii zezwolenia/decyzji lub zaświadczenia dotyczącego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (od każdej pełnej lub zaczętej stronicy).
 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub   prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

 

Wpłata na konto bankowe: Miasto PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie – Podatki 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

 Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 - 13:30.

 

 1. Jeżeli Wnioskodawca nie wie, ile stron ma dokument, do którego będzie wydawany duplikat, przed dokonaniem wpłaty proszony jest o kontakt z urzędem (telefonicznie lub drogą elektroniczną) w celu uzyskania informacji o wysokości opłaty.

Urząd Miasta ul. Bytomska 84 - parter Punkt Informacyjny i Obsługi Mieszkańców Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Urząd Miasta ul. Bytomska 92 - parter Punkt Informacyjny i Obsługi Mieszkańców Numer telefonu: (32) 39 39 364  Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 

Duplikat dokumentu wydawany jest w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.  Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  • Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP. 
  • Poprzez pocztę tradycyjną.
  • Osobiście w siedzibie urzędu.

Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 03 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 1. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 2. W sytuacji, kiedy Wnioskodawca nie korzysta ze skrzynki PeUP, wybór sposobu odbioru dokumentu kończącego sprawę jest uzależniony od momentu okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

Przesłanie dokumentu kończącego sprawę pocztą, jest możliwe tylko wtedy, kiedy dokument tożsamości zostanie okazany przy składaniu wniosku lub w trakcie prowadzonego postępowania. W innym przypadku Wnioskodawca musi osobiście odebrać dokument kończący sprawę, z uwagi na konieczność okazania dokumentu tożsamości.

 1. Powyższa informacja odnosi się także do pełnomocnictwa. Jeżeli Wnioskodawca działa przez Pełnomocnika, oryginał pełnomocnictwa oraz dowód tożsamości pełnomocnika - jeżeli wniosek nie został złożony poprzez skrzynkę PeUP - musi zostać okazany przy składaniu wniosku albo w trakcie prowadzonego postępowania albo przy odbiorze dokumentu kończącego sprawę.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
  Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 03 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

TRYB ODWOŁAWCZY:  Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  • Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego  w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  • Pisemnie pocztą tradycyjną.
  • Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.
  • Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84, pokój nr 201 poniedziałek 13:00 - 17:00 Numery telefonów: (32) 39 39 358.

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1044).

INFORMACJE DODATKOWE:

 

FORMULARZE:

 

Wewnętrzne : Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.       Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą  przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411, adres  e-mail: um@piekary pl.

 

2.       Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem – e-mal: : dane.osobowe@piekary.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

 

3.       Celem zbierania danych jest : wydawanie przedsiębiorcom zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zaświadczeń, zgodnie  w związku  z art.18 ust. 1, art. 181 ust. 4, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.)

 

4.       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5.       Podanie danych wymogiem ustawowym.

 

6.       Pani/Pana dane będą ujawnione i udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa operatorowi pocztowemu, lub kurierowi w celu przekazania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym :

 

- spółce Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem  w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

 

- LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

 

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone.

 

8.       W przypadku nie podania danych wykonanie zadań określonych w pkt 3  nie będzie możliwe .

 

9.       Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

10.   Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

11.   Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

12.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zezwolenie wygasło lub zostało cofnięte.

 

Załączniki

PGd.7340.7.2018 (203.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (177.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Maruszczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Maruszczyk
Data wprowadzenia:2018-11-08 13:08:03
Opublikował:Agnieszka Maruszczyk
Data publikacji:2018-11-08 15:19:36
Ostatnia zmiana:2018-11-08 15:19:55
Ilość wyświetleń:401

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij