Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

6. Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :

Wydział Polityki Gospodarczej - Referat Działalności Gospodarczej

 

Nr karty : PGd.1611.9.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

OGÓLNY OPIS :

1. Przedsiębiorca za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ponosi stosowną opłatę.
2. Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest obowiązany do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
– zgodnie z art. 11 1 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487z późn. zm.).
3. Przedsiębiorca ma obowiązek, w terminie do dnia 1 lutego, 1 czerwca i 1 października każdego roku objętego zezwoleniem, okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych, odpowiedniego dowodu potwierdzenia dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń.
4. Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych do dnia 31 stycznia lub nie uiszczenie opłaty w określonej wysokości za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego nie powoduje wygaśnięcia zezwolenia z mocy prawa.                               
         

Przedsiębiorca ma jeszcze 30 dni aby dopełnić zaniechanej czynności zgodnie z poniższymi punktami:

 • 12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.
 • 12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
 1. Niedopełnienie obowiązku w trzydziestodniowym terminie powoduje wygaśnięcie zezwolenia.
 2. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub z powodu niedokonania stosownej opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Wypełnione oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 • Przesłać pocztą tradycyjną za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego. (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 03 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

OPŁATY :

1.       Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w następnych latach (po pierwszym roku) prowadzenia działalności jest obliczana według wartości sprzedaży wykazanej przez przedsiębiorcę w składanym przez niego oświadczeniu. Opłatę należy wnieść w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

a.  Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 525 PLN.

b.   Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu  (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu  (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 525 PLN.

c.   Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 77.000 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 77.000 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - opłatę wnosi w wysokości 2.100 PLN. 

 1. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.                                                               
 2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacać na indywidualne konto lub konto urzędu przelewem albo bezpośrednio w kasie urzędu.
  Wpłata na konto bankowe: PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie – Dochody 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 - 13:30.                                                                                                                                 

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.                                                  

Wpłata na konto bankowe: PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie – Podatki  08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 

1.       Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.       Informacje można uzyskać również telefonicznie.
Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 03 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

 

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
 • Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
 • Pisemnie pocztą tradycyjną.
 • Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00
 • Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat.
  Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84, pokój  nr 201 poniedziałek 13:00 - 17:00 Numery telefonów: (32) 39 39 358.

PODSTAWA PRAWNA :

 

·         Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1044).

 

INFORMACJE DODATKOWE :

 

Stosownie do art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.
 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
  • 525 PLN na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
  • 525 PLN sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
  • 2.100 PLN sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 3. Opłata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
 4. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych  w punkcie sprzedaży, w których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  • 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
  • 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu  (z wyjątkiem piwa) - wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
  • 77.000 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wynosi  w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 6. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.
 7. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust. 1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 9. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
 10. Zezwolenia, o których mowa w art. 18, 181 oraz 184, nie podlegają opłacie skarbowej.

FORMULARZE:  Wewnętrzne : Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych brutto

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.       Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą  przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411, adres  e-mail: um@piekary pl.

 

2.       Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem – e-mal: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

 

3.       Celem zbierania danych jest : wydawanie przedsiębiorcom zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zaświadczeń, zgodnie  w związku  z art.18 ust. 1, art. 181 ust. 4, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.)

 

4.       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5.       Podanie danych wymogiem ustawowym.

 

6.       Pani/Pana dane będą ujawnione i udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa operatorowi pocztowemu, lub kurierowi w celu przekazania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym :

 

- spółce Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

 

- LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

 

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone.

 

8.       W przypadku nie podania danych wykonanie zadań określonych w pkt 3  nie będzie możliwe .

 

9.       Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

10.   Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

11.   Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

12.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku,  w którym zezwolenie wygasło lub zostało cofnięte.

Załączniki

PGd.1611.9.2018 (195.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (17.9kB) Zapisz dokument  
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (135.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Maruszczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Maruszczyk
Data wprowadzenia:2018-11-07 14:22:54
Opublikował:Agnieszka Maruszczyk
Data publikacji:2018-11-08 15:19:36
Ostatnia zmiana:2018-12-24 10:22:19
Ilość wyświetleń:509

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij