Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

7. Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :

Wydział Polityki Gospodarczej - Referat Działalności Gospodarczej

 

Nr karty : PGd.1611.10.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY : Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej

OGÓLNY OPIS :

 1. Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
  Przedsiębiorca może zarejestrować działalność na stronie
  www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl
 2. Osoba fizyczna, która prowadzi drobną działalność zarobkową, a jej przychód należny nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej nie musi rejestrować swojej działalności w CEIDG. Jeżeli przychód należny przekroczy w danym miesiącu w/wym. kwotę osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie podanej wysokości. 
 3. Przedsiębiorca, który podejmuje działalność po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy (na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej) jest zwolniony ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy.

4.       Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG (z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy) składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - prawomocnych zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15 ustawy z dnia 06.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz, że osoba, której wpis dotyczy, posiada tytuł prawny do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.
  Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
 2. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). W momencie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w Urzędzie Skarbowym składamy formularz NIP-5 w celu otrzymania duplikatu. Jeżeli nie pamiętasz nr NIP należy wystąpić o duplikat.
 3. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.
 4. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:
  a. wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
  b. zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),
  c. zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS/KRUS).

  Do wniosku o wpis przedsiębiorca może dołączyć:
  a. w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek:
  - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
  - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
  - zmianę danych wykazanych w w/wym zgłoszeniach przedsiębiorcy oraz członków rodziny,
  - zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń przedsiębiorcy oraz członków rodziny.
  b. zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług (VAT-R),
  c. żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania,
  d. żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  e. żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał,
  f. żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Dołączone do wniosku o wpis żądania, zgłoszenia, wnioski i zmiany stają się integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG.
  Druki oraz ogólne zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dostępne są w CEIDG:
  www.ceidg.gov.pl

  Od dnia 01.01.2019 r. wraz z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca będzie mógł zgłosić do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego pracowników (dotyczy to także wszelkich zmian i wyrejestrowania)
 5. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypełnia się również przy:
  1. zmianie danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,
  3. wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
  4. zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 

1.        Formularz w formacie *.pdf możesz wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:

a)      Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie.

b)     Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym. W takim przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.

2.        Formularz w formacie pdf jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy, o ile urząd zamieścił taki formularz.

3.       Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

a)       Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.

b)      Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.

c)       Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.

d)      Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny.

e)       Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

f)        Założenie firmy przez telefon. Po wprowadzeniu przez konsultanta niezbędnych danych do systemu CEIDG klient otrzymuje sms z numerem wniosku, z którym udaje się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik drukuje wniosek i przedkłada do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem telefonu: 801 055 088. Załóż firmę przez telefon.

4.       W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 03 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

OPŁATY :

 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
  Wpłata na konto bankowe PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie – Podatki 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 - 13:30

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 1. Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG. Pod warunkiem, że wniosek jest złożony poprzez osobę uprawnioną i jest poprawny.
  Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
 2. Zaświadczenie o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
 3. Minister właściwy ds. Rozwoju jest zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji:
  1. właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,
  2. do Głównego Urzędu Statystycznego,
  3. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  4. do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.
 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z urzędem.
 3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
  Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 03 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY :

 

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul.Bytomska 84, pokój nr 201 poniedziałek 13:00 - 17:00 Numery telefonów: (32) 39 39 358.

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA :

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650)
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. z 2018r. poz. 646 )
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r., poz. 647)
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 649)

 

INFORMACJE DODATKOWE : brak

 

FORMULARZE :

 

·         CEIDG-1

·         Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

·         CEIDG-MW

·         CEIDG-PN

·         CEIDG-POPR

·         CEIDG-RB

·         CEIDG-RD

·         CEIDG-SC

·         ZUS ZUA

·         ZUS ZIUA

·         ZUS ZCNA

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO).

1.      Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą  przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411, adres  e-mail: um@piekary pl., a współadministratorem minister właściwy do spraw gospodarki.

 

2.      Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem – e-mal: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

 

3.      Celem zbierania danych jest : rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z  art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

 

4.      Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5.      Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

 

6.       W przypadku nie podania danych wykonanie zadań określonych w pkt 3  nie będzie możliwe .

 

7.      Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone.

 

8.      W przypadku nie podania danych wykonanie zadań określonych w pkt 3 nie będzie możliwe.

 

9.      Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

10.   Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

11.   Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

12.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10  lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o wpis do CEIDG.

Załączniki

PGd.1611.10.2018 (268.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CEIDG-1_2018-05-25 (337.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CEIDG-MW_2018-04-24 (296.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CEIDG-PN_2018-04-24 (292.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CEIDG-POPR_2018-04-24 (129.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CEIDG-RB_2018-04-24 (294kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CEIDG-RD_2018-04-24 (306.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CEIDG-SC_2018-04-24 (295.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
InstrukcjaCEIDG_2018_04_27 (396.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
JAK WYPEŁNIĆ ZUS_ZCNA (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
JAK WYPEŁNIĆ ZUS_ZIUA (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
JAK WYPEŁNIĆ ZUS_ZUA (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
JAK WYPEŁNIĆ ZUS_ZWUA (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
JAK WYPEŁNIĆ ZUS_ZZA (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZUS - ZCNA (500.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZUS - ZIUA (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZUS - ZUA (431.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZUS - ZWUA (192.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZUS - ZZA (400.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Maruszczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Maruszczyk
Data wprowadzenia:2018-11-07 13:53:06
Opublikował:Agnieszka Maruszczyk
Data publikacji:2018-11-07 14:09:08
Ostatnia zmiana:2018-11-07 14:09:26
Ilość wyświetleń:479

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij