Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

10. Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :

Wydział Polityki Gospodarczej - Referat Działalności Gospodarczej

 

Nr karty : PGd.1611.13.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY : Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

 

OGÓLNY OPIS :

 1. Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju.
 2. Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie zawieszonej działalności gospodarczej zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej .
 3. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wznowienie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej wznowienia przez wszystkich wspólników.
 4. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.
 5. Niezgłoszenie wznowienia działalności - przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej lub od dnia następującego po dniu, do którego przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej z tytułu opieki nad dzieckiem - skutkuje wykreśleniem wpisu (dotyczącego przedsiębiorcy, który zawiesił działalność) z CEIDG.

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Formularz w formacie *.pdf możesz wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:
  1. Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie.
  2. Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym. W takim przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.
 2. Formularz w formacie *.pdf jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
 3. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
  1. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
  2. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
  3. Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie
  4. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny.
  5. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 03 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

OPŁATY :

 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Wpłata na konto bankowe:
PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie – Podatki       08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

 1. Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30,  wtorek - czwartek 7:30 - 15:00,  piątek 7:30 - 13:30.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 1. Zgłoszenie wznowienia dokonywane jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG. Pod warunkiem, że wniosek jest złożony poprzez osobę uprawnioną i jest poprawny.
 2. Zaświadczenie o wznowieniu działalności gospodarczej w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
 3. Minister właściwy ds. Rozwoju jest zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji:
  1. właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,
  2. do Głównego Urzędu Statystycznego,
  3. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  4. do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.
 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z urzędem.
 3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
  Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 03 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY :

 

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

 

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84, pokój nr 201 poniedziałek 13:00 - 17:00 Numery telefonów: (32) 39 39 358.

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA : 

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. z 2018r. poz. 646 )
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r., poz. 647)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 649)

 

INFORMACJE DODATKOWE : brak

 

 

FORMULARZE :

 

-   CEIDG-1  

-   Instrukcja CEIDG-1

 

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO).

1.      Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą  przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411, adres  e-mail: um@piekary pl., a współadministratorem minister właściwy do spraw gospodarki.

 

2.      Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem – e-mal: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

 

3.      Celem zbierania danych jest : rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z  art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

 

4.      Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5.      Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

 

6.       W przypadku nie podania danych wykonanie zadań określonych w pkt 3  nie będzie możliwe .

 

7.      Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone.

 

8.      W przypadku nie podania danych wykonanie zadań określonych w pkt 3 nie będzie możliwe.

 

9.      Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

10.   Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

11.   Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

12.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10  lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o wpis do CEIDG.

Załączniki

PGd.7311.13.2018 (207.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CEIDG-1_2018-05-25 (337.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CEIDG-MW_2018-04-24 (296.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CEIDG-PN_2018-04-24 (292.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CEIDG-POPR_2018-04-24 (129.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CEIDG-RB_2018-04-24 (294kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CEIDG-RD_2018-04-24 (306.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CEIDG-SC_2018-04-24 (295.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
InstrukcjaCEIDG_2018_04_27 (396.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
JAK WYPEŁNIĆ ZUS_ZCNA (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
JAK WYPEŁNIĆ ZUS_ZIUA (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
JAK WYPEŁNIĆ ZUS_ZUA (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
JAK WYPEŁNIĆ ZUS_ZWUA (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
JAK WYPEŁNIĆ ZUS_ZZA (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZUS - ZCNA (500.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZUS - ZIUA (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZUS - ZUA (431.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZUS - ZWUA (192.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZUS - ZZA (400.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Maruszczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Maruszczyk
Data wprowadzenia:2018-11-07 12:39:26
Opublikował:Agnieszka Maruszczyk
Data publikacji:2018-11-07 14:09:08
Ostatnia zmiana:2018-11-07 14:09:26
Ilość wyświetleń:413

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij