Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej ręki” oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z niektórych powierzchni ulic Gminy Piekary Śląskie”.