Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

44. Zgłoszenie zmian do ewidencji pól biwakowych

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :

Wydział Polityki Gospodarczej - Referat Działalności Gospodarczej

 

Nr karty : PGd.1611.47.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: Zgłoszenie zmian do ewidencji pól biwakowych

OGÓLNY OPIS :

 1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:
  1. Zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich.
  2. Uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa.
  3. Zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową.
  4. Zmianie liczby miejsc noclegowych.
 2. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje Prezydenta Miasta Piekary Śląskie        o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w pkt.1.
 3. Prezydent Miasta Piekary Śląskie dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, m.in. gdy:
  1. Przedsiębiorca zaprzestał na okres dłuższy niż 1 rok świadczenia usług hotelarskich.
  2. Przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji.
  3. Przedsiębiorca zmarł, a jego następcy prawni nie zgłosili zamiaru świadczenia usług hotelarskich w obiekcie.
  4. Obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpożarowe lub inne, określone odrębnymi przepisami.
  5. Przedsiębiorca uzyskał decyzję o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa.

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Odręcznie sporządzone podanie.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17.00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 – 14.00

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zgłaszający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY :

 

1.       Postępowanie nie podlega opłatom.

2.       Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Wpłata na konto bankowe: PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie – Podatki 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

 1. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318.  Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 - 13:30

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 1. Niezwłocznie, w terminie do 7 dni od złożenia zgłoszenia dokonywana jest stosowna zmiana w ewidencji, o czym Zgłaszający jest informowany pismem.
 2. W przypadku konieczności wykreślenia obiektu hotelarskiego z ewidencji, w terminie do 1 miesiąca od otrzymania zgłoszenia wydawana jest decyzja o wykreśleniu obiektu z ewidencji.
 3. Dokument może być odebrany przez Zgłaszającego:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Bezpośrednio w siedzibie urzędu.

Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17.00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 – 14.00

4.       O formie odbioru decyduje Zgłaszający w podaniu.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Informacje można uzyskać również telefonicznie. Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17.000 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 10:00

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez na platformie www.sekap.pl, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.
  3. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

Urząd Miasta ul. Bytomska 84 Punkt Informowania Mieszkańców - parter.  Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  2. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
  4. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na platformie www.sekap.pl

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84, pokój nr 201 poniedziałek 13:00 - 17:00 Numery telefonów: (32) 39 39 358.

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA :

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek przewodników turystycznych-  (tekst jednolity - Dz. U.  z 2017 r. poz.1553 ).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1044 ).

 

FORMULARZE: brak

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO).

1.      Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą  przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411, adres  e-mail: um@piekary pl.

 

2.      Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem – e-mal: dane.osobowe@piekary.pl Lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

 

3.      Celem zbierania danych jest : prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art.35 ust. 2 i  art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1553)

 

4.       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5.      Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

 

6.      Pani/Pana dane będą ujawnione i udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa operatorowi pocztowemu,  lub kurierowi w celu przekazania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym :

 

- spółce Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

 

- LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

 

- Rekord SI Spółka z o.o.  31-358, Jasnogórska 9, Kraków – program eLTD, której powierzono dane w związku z asystą techniczną ewidencji licencji transportu drogowego

 

7.       Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone.

 

8.      W przypadku nie podania danych wykonanie zadań określonych w pkt 3  nie będzie możliwe .

 

9.      Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

10.   Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

11.   Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

12.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10  lat, licząc od upływu terminu ważności, wygaszenia bądź cofnięcia uprawnienia.

Załączniki

PGd.1611.47.2018 (211.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Maruszczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Maruszczyk
Data wprowadzenia:2018-10-22 13:56:03
Opublikował:Agnieszka Maruszczyk
Data publikacji:2018-11-07 09:12:45
Ostatnia zmiana:2018-11-07 09:12:50
Ilość wyświetleń:313

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij