Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

GP.1611.15.2018 - Wydanie opinii /uzgodnienia konserwatorskiego.

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.15.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Wydanie opinii /uzgodnienia konserwatorskiego.

 

OGÓLNY OPIS:

1.       Miejski Konserwator Zabytków opiniuje obiekty zabytkowe chronione ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

2.       Zgodnie z art.39 ust.3 ustawy Prawo budowlane, w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków właściwy organ wydaje pozwolenie na budowę w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Ze względu na zawarte porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę gminie prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzgodnienia dokonuje Prezydent Miasta.

3.       Uzyskanie opinii konserwatorskiej jest konieczne dla obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

4.       Organ administracji publicznej, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające (np. przeprowadzić wizję w terenie).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.       Wypełniony formularz wniosku.

2.       Dwa egzemplarze projektu ( uzgodnienie konserwatorskie ) lub koncepcji (opinia konserwatorska) wraz z dokumentacją fotograficzną.

3.       Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.       Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.       Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00. Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

2.       Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

3.       W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

4.       W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

 

OPŁATY:

1.       Nie podlega opłacie skarbowej.  

2.       Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3.       Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

4.       Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Piekary Śląskie przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie :

PKO Bank Polski SA  Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

Kasa Urzędu Miasta: ul. Bytomska 84, pokój nr 1 – parter, numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 16.30, wtorek- czwartek   7.30 – 15.00, piątek7.30 – 13.30.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.       Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a)       Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b)      Poprzez pocztę tradycyjną.

c)       Osobiście w siedzibie urzędu.

2.       O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.       Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.       Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Miejski Konserwator Zabytków ul. Bytomska 92, pokój nr 213 - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 446. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

- Uzgodnienie konserwatorskie:

1.       Zażalenie na postanowienie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a)       Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

b)      Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

2.       O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe ( Dz.U. z 2016r. poz.1113 z późń.zm).

3.       Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

- Opinia konserwatorska – tryb odwoławczy nie występuje

SKARGI I WNIOSKI:

1.       Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)       Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUp. - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  

b)      Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym)

c)       Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

d)      Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

2.       Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta  lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek  od 13:00 - 17:00; numer telefonu:  (32) 39 39 358.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą  przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.       Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

·         wydawanie uzgodnień, opinii i zaleceń konserwatorskich w zakresie ochrony zabytków,
na podstawie art. 39 ust. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2018r, poz. 1202,
z późn. zm.); art. 96 i 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2187 z późn. zm.); porozumienia w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Piekary Śląskie prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków nr OR-0722-4/06 z dnia 11 kwietnia 2006 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 67 z 5 czerwca 2006 r.,
poz. 1794, zmienionego aneksem z dnia 29 listopada 2010 r.; art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 994, z późn. zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1. lit c RODO.

4.       Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,  operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiotom przetwarzającym:

·         LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych [t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.] (wieczyście – okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa).

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zrealizowania wniosku.

9.       Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.       Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.1202)

2.       Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 2187)

3.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity  Dz.U. z 2018r., poz. 1044)

4.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z póżn.zm).

 

FORMULARZE:

Wniosek o wydanie opinii / uzgodnienia konserwatorskiego

 

 

 

Załączniki

Karta Usługi (50.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie uzgodnnienia konserwatorskiego (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie opinii konserwatorskiej (42.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie opinii konserwatorskiej (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie uzgodnnienia konserwatorskiego (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Blandyna Gorol
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blandyna Gorol
Data wprowadzenia:2018-09-28 13:40:35
Opublikował:Blandyna Gorol
Data publikacji:2018-09-28 13:42:53
Ostatnia zmiana:2018-09-28 13:43:08
Ilość wyświetleń:386

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij