Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

GP.1611.26.2018 - Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.26.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

OGÓLNY OPIS:

Procedura dotyczy wniosku o wydanie zaświadczenia w następujących sprawach:

- przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

- kierunkach zagospodarowania przewidzianych dla terenów  w studium uwarunkowań i kierunków

  zagospodarowania przestrzennego;

- wyznaczeniu na przedmiotowej nieruchomości obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

  w którym zastrzeżono na rzecz Gminy prawo pierwokupu;

- ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.   Wypełniony formularz wniosku

2.   Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

3.   Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona    

       kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.       Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.      Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.       Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.       Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00. Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

2.       Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

3.       W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

4.       W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

 

OPŁATY:

  1. Kwota opłaty: 17 zł.
  2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
    Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
  3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta.
  4. Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta: PKO Bank Polski SA  Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566. Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter, numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 16.30, wtorek- czwartek 7.30 – 15.00, piątek7.30 – 13.30.
  5. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.  

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1)       Zaświadczenie albo postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez Wnioskodawcę wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

2)       Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a)       Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b)       Poprzez pocztę tradycyjną.

c)       Osobiście w siedzibie urzędu.

3)       O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.       Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.       Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój nr 209  - II  piętro. Numer telefonu: (32)  39 39 352. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

1.  Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 

     dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

2.  Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne,  poprzez      

    skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym

     albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

·   Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

3.  O zachowaniu terminu decyduje data złożenia zażalenia w Urzędzie lub data jego nadania      

     w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23

     listopada 2012r. – Prawo pocztowe ( Dz.U. z 2016r. poz.1113 z póżn.zm ).

4.  Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.

  

SKARGI I WNIOSKI:

1.       Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)       Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUp. - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  

b)       Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym)

c)       Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

d)       Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

2.       Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta  lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek  od 13:00 - 17:00; numer telefonu:  (32) 39 39 358.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity        

    Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1044)

3. Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018r., poz.1398 z późń.zm)

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat);

e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.       Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

·         wydania wyrysów, wypisów, opinii i zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na podstawie  art. 217 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1. lit c RODO.

4.       Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiotom  przetwarzającym:

·         LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych [t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.] (5 lat – okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa).

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zrealizowania wniosku.

9.       Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

  

FORMULARZE:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Karta Usługi (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia (88.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Blandyna Gorol
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blandyna Gorol
Data wprowadzenia:2018-09-28 13:32:39
Opublikował:Blandyna Gorol
Data publikacji:2018-09-28 13:34:48
Ostatnia zmiana:2018-09-28 13:35:07
Ilość wyświetleń:552

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij