Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej ręki" oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: „Świadczenie usługi asysty technicznej i oprogramowania użytkowego - Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO”.