Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Udostępnianie informacji geologicznej (nieodpłatnie)

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami.

Nr karty : OSg.1611.7.2018

 

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY:

 

Udostępnianie informacji geologicznej (nieodpłatnie)

 

OGÓLNY OPIS:

 1. Korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, jest nieodpłatne z wyjątkiem korzystania z informacji geologicznej w celu wykonywania działalności w zakresie:

a)     wydobywania kopalin ze złóż,

b)    poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż

c)     podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla,

d)    w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne,

e)     korzystania z informacji geologicznej, związanego z badaniem powodującym uszkodzenie, zniszczenie lub zużycie próbki, bez względu na cel korzystania.

f)     korzystania z informacji geologicznej w postaci danych geologicznych, o których mowa w art. 100 ust. 3a ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

 

 1. Informacja geologiczna jest udostępniana zainteresowanym podmiotom na ich wniosek.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 3. W przypadku, gdy dokumentacja nie jest własnością Skarbu Państwa - zgoda właściciela.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.    Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 

a)   Przesłać przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami , ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

b)   Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie w Punkcie Informowania Mieszkańców -parter Urzędu Miasta - ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 w godzinach pracy tj. poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00 (przed złożeniem dokumentów zaleca się kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami)

 

2.    W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

 

OPŁATY:

 1. Postępowanie nie podlega opłatom.
 2. Jeżeli udostępnienie informacji geologicznej wymagać będzie poniesienia przez urząd dodatkowych kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji geologicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 4. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godz. pracy tj. poniedziałek 7.30–16.30, wtorek-czwartek 7.30–15.00, piątek 7.30–13.30) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO BP S.A. Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.
 5. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.     Sprawa załatwiana bez zbędnej zwłoki, poprzez:

a)      udostępnienie dokumentu geologicznego do wglądu (na miejscu, bez prawa wykonywania kopii)

b)      udostępnienie dokumentu geologicznego do bezpłatnego skorzystania (z prawem do wykonania kopii).

 

2.     Dokument, o którym mowa w pkt. 1b) może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a)   Poprzez pocztę tradycyjną.

b)   Osobiście w siedzibie urzędu. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, ul. Bytomska 92, pokój. 102 – I piętro. Nr telefonu (32)3939396. Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

3.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

- Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście lub telefonicznie:

   Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i

   Gospodarki Odpadami, pokój102, tel 32/3939396 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-17.00,

   wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)     Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na platformie SEKAP pod adresem (www.sekap.pl), poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b)    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c)     Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d)    Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba  w każdy poniedziałek w godz. 13:00 – 17:00, ul. Bytomska 84, pokój nr 201 Numer telefonu: (32) 39 39 358.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze  (Dz.U.2017.2126 t.j. z dnia 2017.11.17).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia 2017.11.09)
 3.  
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j. z dnia 2016.11.10).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), informuję iż:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (centrala); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.      Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.      Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udostępnienia informacji geologicznej (nieodpłatnie) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 98, 99, 100 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017. 2126  t.j. z dnia 2017.11.17).  

4.      Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z  art. 98, 99, 100 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017. 2126  t.j. z dnia 2017.11.17). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność rozpoznania danych a sprawa pozostanie bez rozpoznania.

9.      Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ww. RODO.

10.   Inne niezbędne informacje.

 

Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających. 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

FORMULARZE : Wniosek o nieodpłatne udostępnienie informacji geologicznej

Załączniki

wniosek (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (262.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosław Jarząbek
Data utworzenia:2018-08-14 10:08:33
Wprowadził do systemu:Mirosław Jarząbek
Data wprowadzenia:2018-08-14 10:08:45
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2018-08-14 10:09:33
Ostatnia zmiana:2018-08-14 10:09:44
Ilość wyświetleń:501

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij