Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczącego wykorzystania ciepła Ziemi

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami.

 

Nr karty: OSg. 1611.3.2018

 

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY:

 

Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczącego wykorzystania ciepła Ziemi.

 

OGÓLNY OPIS:

1.     Prace geologiczne obejmujące roboty geologiczne mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych.

2.     Projekt robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi podlega zgłoszeniu właściwemu staroście (w miastach na prawach powiatu - prezydentowi miasta).

3.     Wykonywanie robót geologicznych na podstawie projektu robót geologicznych nie może naruszać praw właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia.
 2. Projekt robót geologicznych - 2 egzemplarze (oryginał).
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.     Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 

a)     Przesłać przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami , ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

b)    Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie w Punkcie Informowania Mieszkańców -parter Urzędu Miasta - ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 w godzinach pracy tj. poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00 (przed złożeniem dokumentów zaleca się kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami)

 

2.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

 

 

OPŁATY:

 1. Postępowanie nie podlega opłatom.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy uiścić w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godz. pracy tj. poniedziałek 7.30–16.30, wtorek-czwartek 7.30–15.00, piątek 7.30    – 13.30) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO BP S.A. Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.     Do wykonywania robót geologicznych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu tych prac starosta (w Piekarach Śląskich Prezydent Miasta) nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej.

2.      Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a)     Poprzez pocztę tradycyjną.

b)    Osobiście w siedzibie urzędu. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, ul. Bytomska 92, pokój. 102 – I piętro. Nr telefonu (32)3939396. Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

3.    Organ może zgłosić sprzeciw, jeżeli:

a) sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku;

b) projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

- Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście lub telefonicznie: 

Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pokój 102, tel 32/3939396 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-17.00,

   wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

1)     Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a)     Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

b)    Bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00..

2)     O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe(Dz.U.2017.1481 t.j. z dnia 2017.08.02).

3)     Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)     Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na platformie SEKAP pod adresem (www.sekap.pl), poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b)    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c)     Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d)    Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba  w każdy poniedziałek w godz. 13:00 – 17:00, ul. Bytomska 84, pokój nr 201 Numer telefonu: (32) 39 39 358.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze  (Dz.U.2017.2126 t.j. z dnia 2017.11.17).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2011.288.1696).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji  (Dz.U.2015.964)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j. z dnia 2016.11.10).

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), informuję iż:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (centrala); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.      Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.      Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczącego wykorzystania ciepła Ziemi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017. 2126  t.j. z dnia 2017.11.17).  

4.      Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z  art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017. 2126  t.j. z dnia 2017.11.17). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność rozpoznania danych a sprawa pozostanie bez rozpoznania.

9.      Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ww. RODO.

10.   Inne niezbędne informacje.

 

Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających. 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

FORMULARZE :

 

Formularz zgłoszenia Projektu robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi.

Załączniki

wniosek (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (346.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosław Jarząbek
Data utworzenia:2018-08-14 09:40:50
Wprowadził do systemu:Mirosław Jarząbek
Data wprowadzenia:2018-08-14 09:40:59
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2018-08-14 09:43:31
Ostatnia zmiana:2018-08-14 09:43:43
Ilość wyświetleń:479

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij