Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie kompetencji starosty

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami.

Nr karty: Osg.1611.1.2018

 

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY:

 

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie kompetencji starosty

 

OGÓLNY OPIS:

 1. Wydobywanie kopalin ze złóż wymaga koncesji.
 2. Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż wydaje starosta (w Piekarach Śląskich Prezydent Miasta), jeżeli jednocześnie spełnione są następujące warunki:

a)      Obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekroczy 2 ha.

b)      Wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3.

c)      Działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

W pozostałych przypadkach koncesję wydaje marszałek województwa lub minister właściwy do spraw środowiska.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek o udzielenie koncesji.

2.   Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.

3.   Kopia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.

4.   Dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów.

5.   Prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy.

6.   Prawo wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca.

7.   Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.

8.   Kserokopia dowodu istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia (oryginał do wglądu)

9.   Mapa projektowanego obszaru i terenu górniczego - 6 egz.

10. Dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami ich istnienia, w szczególności przez dołączenie załączników graficznych sporządzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych.

11. Organ koncesyjny może zobowiązać Wnioskodawcę do przedstawienia danych określających stan prawny nieruchomości objętych wpływami zamierzonej działalności, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – danych z ewidencji gruntów i budynków.

12. Organ koncesyjny może żądać przedłożenia dokumentacji geologicznej.

13. Organ koncesyjny może również żądać złożenia kopii wniosku koncesyjnego wraz z załącznikami.

14. Jeżeli w związku z wydobywaniem kopaliny ze złoża przewiduje się wtłaczanie do górotworu wód pochodzących z odwodnienia wyrobisk górniczych, wód złożowych lub wykorzystanych solanek, wód leczniczych lub termalnych, do wniosku należy dołączyć przyjętą dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w związku z wtłaczaniem wód do górotworu.

15. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.     Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 

a)     Przesłać drogą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami , ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

b)    Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie w Punkcie Informowania Mieszkańców -parter Urzędu Miasta - ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 w godzinach pracy tj. poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00 (przed złożeniem dokumentów zaleca się kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami)

2.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

 

 

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa za wydanie koncesji: 616 PLN ( za zmianę 308PLN).
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy uiścić w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godz. pracy tj. poniedziałek 7.30–16.30, wtorek-czwartek 7.30–15.00, piątek 7.30–13.30) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO BP S.A. Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.     W terminie 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o udzieleniu koncesji bądź decyzja o odmowie udzielenia koncesji. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

2.     Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a)     Poprzez pocztę tradycyjną.

b)    Osobiście w siedzibie urzędu. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, ul. Bytomska 92, pokój. 102 – I piętro. Nr telefonu (32)3939396. Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

 

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

- Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście lub telefonicznie: 

   Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska , Rolnictwa i

   Gospodarki Odpadami, pokój 102, tel 32/3939396 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-17.00,

   wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

 

a)     Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

b)    Bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 t.j. z dnia 2017.08.02)
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)     Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na platformie SEKAP pod adresem (www.sekap.pl), poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b)    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c)     Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy

d)    Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba  w każdy poniedziałek w godz. 13:00 – 17:00, ul. Bytomska 84, pokój nr 201 Numer telefonu: (32) 39 39 358.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2017.2126 t.j. z dnia 2017.11.17).

2.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j. z dnia 2016.11.10).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), informuję iż:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (centrala); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.      Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.      Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie kompetencji starosty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017. 2126  t.j. z dnia 2017.11.17).  

4.      Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z  art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017. 2126  t.j. z dnia 2017.11.17). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność rozpoznania danych a sprawa pozostanie bez rozpoznania.

9.      Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ww. RODO.

10.   Inne niezbędne informacje.

 

Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.

INFORMACJE DODATKOWE:

FORMULARZE: brak

 

Metadane

Źródło informacji:Mirosław Jarząbek
Data utworzenia:2018-08-14 09:21:27
Wprowadził do systemu:Mirosław Jarząbek
Data wprowadzenia:2018-08-14 09:21:29
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2018-08-14 09:24:09
Ostatnia zmiana:2018-08-14 09:24:29
Ilość wyświetleń:238

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij