Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 15 do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 104 w Piekarach Śląskich.