Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

GP.1611.4.2018 - Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

 

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.4.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

 

OGÓLNY OPIS:

1.     Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo budowlane pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

a.      budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej

b.      obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają

      ochronie jako zabytki.

2.     Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,

     jeżeli rozbiórka obiektów:

a.       może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska.

b.      wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

3.     Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe objęte zgłoszeniem, można rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia jeżeli prace mają

     na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie tych robót nie zwalnia Inwestora

     od obowiązku dokonania zgłoszenia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wypełniony formularz zgłoszenia.

2.   Opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych;

3.   W zależności od potrzeb, odpowiednie szkice, rysunki lub projekt zagospodarowania      

     terenu, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami;

4.  Mapa z oznaczonym obiektem i odległościami od granic działki;

5.  Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę;

6.  Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona   

     kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

                                                               

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.   Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.  Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem

    elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.   Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.   Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 92 – parter,

    ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00

    wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00. Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem Wydziału

    Gospodarki Przestrzennej.

2.   Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie

    lub przesłać pocztą tradycyjną.

3.   W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

4.   W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP

     i być zalogowanym.

  

OPŁATY:

1.  Zgłoszenie jest wolne od opłat.

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu

    lub kopii: 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo

    gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 

Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie :

PKO Bank Polski SA  Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

Kasa Urzędu Miasta: ul. Bytomska 84, pokój nr 1 – parter, numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 16.30, wtorek- czwartek   7.30 – 15.00, piątek7.30 – 13.30.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Zgłoszenie zostaje rozpatrzone w terminie do 21 dni od dnia doręczenia.

2. Do wykonania robót można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu,

   w drodze decyzji, i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac.

3. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich

   rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

4. Organ, w drodze decyzji, może nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.

 

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.       Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.       Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej ul.Bytomska 92, pokój nr 214 - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 336,  (32) 39 39 360.

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o sprzeciwie do zgłoszenia  rozbiórki

   obiektu budowlanego, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych

   sposobów:

a. Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę

   kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem

   lub Profil Zaufany ePUAP.

b. Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce

   pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (DZ.U. z 2016r. poz. 1113)

3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat

SKARGI I WNIOSKI:

1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)   Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl,

    poprzez skrzynkę kontaktową PeUp. - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem

    potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  

b)   Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym)

c)   Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 92 – parter,

    ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00

    wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

d)   Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

2.       Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta  lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek  od 13:00 - 17:00;

numer telefonu:  (32) 39 39 358.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,poz. 1202)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1044).     

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej RODO), informuję iż:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul.Bytomskiej 84,

     41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.   Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych

     pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.   Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

     ·    zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 82 ust. 1, art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r.

     Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO.

4.  Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,  operatorowi

     pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

     ·    LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną

         elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

     ·   HyperView Sp. zo. o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego

         systemu obiegu wniosków administracyjnych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

     Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną, dane będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta

     Piekary Śląskie.

5.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane,  nie krócej

     niż do końca istnienia obiektu budowlanego (okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa).

6.   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia

     lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych-

     Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji wniosku.

9.   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym

     mowa w art. 22 RODO.

 

FORMULARZE:

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

 

 

 

 

 

Załączniki

Karta Usługi (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego (857kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego (163.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Blandyna Gorol
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blandyna Gorol
Data wprowadzenia:2018-07-13 12:32:25
Opublikował:Blandyna Gorol
Data publikacji:2018-07-18 14:30:06
Ostatnia zmiana:2018-07-20 10:39:54
Ilość wyświetleń:240

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij