Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

GP.1611.3.2018 - Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.3.2018

  

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

 

OGÓLNY OPIS:

1.    Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo Budowlane - pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

a.     budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej

     

b.     obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają

     ochronie jako zabytki.

2.      Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w punkcie 2a, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi,

      w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Procedura zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego

      zawarta jest w odrębnej karcie usług.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1)       Wypełniony formularz wniosku.

2)       Zgoda właściciela obiektu .

3)       Szkic usytuowania obiektu budowlanego.

4)       Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.

5)       Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

6)       Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, np:

a)       Informacje dotyczące urządzeń budowlanych, np. przyłączy.

b)      Dla obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków - decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego

      obiektu z rejestru zabytków.

c)       Dla obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminie ewidencji zabytków - uzgodnienie

      Miejskiego Konserwatora Zabytków.

7)       W zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu.

8)       Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem

      uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 1.   Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.     Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem

     elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.     Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.     Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 92 – parter,

     ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00

     wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00. Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem

     Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

2.     Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie

     lub przesłać pocztą tradycyjną.

3.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

4.     W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP

     i być zalogowanym.

  

OPŁATY:

1.     Kwota opłaty: 36 zł.

2.     Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu

     lub kopii: 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

     albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 

Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie :

PKO Bank Polski SA  Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

Kasa Urzędu Miasta: ul. Bytomska 84, pokój nr 1 – parter, numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 16.30, wtorek- czwartek   7.30 – 15.00, piątek7.30 – 13.30.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1)     Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach

     szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

2)     Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów

     zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

3)                 Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a) Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b) Poprzez pocztę tradycyjną.

c) Osobiście w siedzibie urzędu.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.      Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.   Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego  ul.Bytomska 92, pokój nr 214 - II  piętro.

Numer telefonu: (32) 39 39 336,  (32) 39 39 360. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30

piątek 7:30 - 14:00 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia,   

    za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne,  poprzez      

    skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym

     albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

·  Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania 

    w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada   

    2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r. , poz. 1529 z późn.zm.)

4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

1.       Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)   Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl,

    poprzez skrzynkę kontaktową PeUp. - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem

    potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  

b)   Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym)

c)   Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 92 – parter,

    ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00

    wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

d)   Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

2.       Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta  lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek  od 13:00 - 17:00;

numer telefonu:  (32) 39 39 358.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,poz. 1202)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

    Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1044).     

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej RODO), informuję iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul.Bytomskiej 84,

       41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat);
e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.      Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych

       pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.      Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:           

       ·    wydania pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 82 oraz art. 82b ustawy z dnia 07.07.1994r.  Prawo budowlane

       (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,  operatorowi

       pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:        

       ·   LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną

       elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

·        HyperView Sp. zo. o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego

       systemu obiegu wniosków administracyjnych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

       Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną, dane będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta

       Piekary Śląskie.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane,  nie krócej niż do końca

       istnienia obiektu budowlanego (okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa).

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia

       lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa

       Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji wniosku.

9.      Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania,

       o którym mowa w art. 22 RODO.

   

FORMULARZE:

1. wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)

2. informacje uzupełniające do wniosku o pozowanie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy

    lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie

    do dysponowania nieruchomością na  cele budowlane (B-4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Załączniki

Karta Usługi (45.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (B-4) (24.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE _B-4_.RTF (193.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (24.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ _B-1_.RTF (229.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Blandyna Gorol
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blandyna Gorol
Data wprowadzenia:2018-07-13 12:31:56
Opublikował:Blandyna Gorol
Data publikacji:2018-07-18 14:08:48
Ostatnia zmiana:2018-07-20 10:16:13
Ilość wyświetleń:265

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij