Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

GP.1611.1.2018 - Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.1.2018

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

OGÓLNY OPIS:

1.      Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie  decyzji o pozwoleniu na

      budowę. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub

      zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

2.      W art. 29 Prawa budowlanego wymienione są obiekty oraz roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie

      zgłoszenia ich wykonania właściwemu organowi.

3.      Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu

      budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie

      dłużej niżrok.
Procedura uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany zawarta jest w odrębnej karcie usług.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.       Wypełniony formularz wniosku.

2.       Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi

      przepisami szczególnymi.
Projekt budowlany powinien zawierać:

a.      Projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub

      terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób

      odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych

      elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej

      zabudowy terenów sąsiednich.
Powyższego nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie

      z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania

      terenu.

b.      Projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę

      energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady

      nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – również opis

      dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Powyższego nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych

      sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

c.      Stosownie do potrzeb:

§   w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia

   działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

§   w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia

   obiektów budowlanych.

d.     Informację o obszarze oddziaływania obiektu.

e.     Ponadto projekt budowlany powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

     Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

    (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.).

3.       Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień

      opracowania projektu budowlanego.

4.       Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

5.       Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem

      uiszczenia stosownej opłaty.

6.       Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona w  wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu

      i zagospodarowaniu przestrzennym.
Decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana w sytuacji obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

      na obszarze objętym zamierzeniem budowlanym.

7.       Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym

      wpisanym do rejestru zabytków lub obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

8.       Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

9.       Decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym.

10.   Decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne.

11.   Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niz określona w art. 43 ust. 1 ustawy o drogach

      publicznych.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 

1.      Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.      Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem

      elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.      Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 92 – parter,

      ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00

      wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00. Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem

      Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

2.      Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie

      lub przesłać pocztą tradycyjną.

3.      W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

4.      W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP

      i być zalogowanym.

 

OPŁATY:

1.      Wydanie pozwolenia na budowę podlega opłacie skarbowej w wysokości zależnej od rodzaju zamierzenia budowlanego:

a.     Budynek przeznaczony na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: za każdy m 2

     powierzchni użytkowej - 1,00 zł (nie więcej niż 539,00 zł).

b.     Budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14,00 zł.

c.     Inny budynek - 48,00 zł.

d.     Studnia oraz urządzenia do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20,00 zł.

e.     Budowla związana z produkcją rolną - 112,00 zł.

f.       Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi, z wyjątkiem dróg

     dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2.143,00 zł.

g.     Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe o długości do

h.      Inna budowla - 155,00 zł.

i.         Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - 91,00 zł.

2.      W przypadku przebudowy istniejącego obiektu opłata skarbowa wynosi 50% stawek określonych w pkt 1.

3.      W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia

      się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

4.      W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony powyżej, opłatę

      skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

5.      Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:

a.     W sprawach budownictwa mieszkaniowego.

b.     W sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności

     spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.

c.     Budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

6.      Za zatwierdzenie projektu budowlanego - 47 zł.

7.      Termin wniesienia opłaty: obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

8.      Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu

      lub kopii: 17 zł.

9.      Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą

      jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 

Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie :

PKO Bank Polski SA  Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

Kasa Urzędu Miasta: ul. Bytomska 84, pokój nr 1 – parter, numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 16.30, wtorek- czwartek   7.30 – 15.00, piątek7.30 – 13.30.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

1.    Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie

     skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

2.    Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia

     postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

3.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a)       Poprzez pocztę tradycyjną.

b)      Osobiście w siedzibie urzędu.

4.    Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ

     sprawdza:

a)   Zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach

    zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska,

    w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której

    mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

b)   Zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

c)   Kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji

    dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa

    w art. 12 ust. 7;

d)   Wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie

    projektu – przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania

    projektu – lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

5.     W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia

     wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie

     zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

6.     Właściwy organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli

     na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego

     orzeczono nakaz rozbiórki.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.      Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.      Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej,  ul.Bytomska 92, pokój nr 214 - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 336,  (32) 39 39 360.

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

1. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia,    

    za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  a) Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne,  poprzez      

      skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym

      albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  b) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  c) Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania  

    w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada    

    2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r. , poz. 1529 z późn.zm.)

4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

1.       Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)    Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl,

     poprzez skrzynkę kontaktową PeUp. - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem

     potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  

b)    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym)

c)    Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 92 – parter,

     ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00

     wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

d)    Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

2.       Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta  lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek  od 13:00 - 17:00;

numer telefonu:  (32) 39 39 358.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,poz. 1202)

2.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

     Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm)

3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1044).     

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej RODO), informuję iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul.Bytomskiej 84,

      41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.    Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod

      adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

·       wydania pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 82 oraz art. 82b ustawy z dnia 07.07.1994r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),

      na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,  operatorowi pocztowemu

      lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

·       LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego

      systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

·       HyperView Sp. zo. o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu

      obiegu wniosków administracyjnych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

      Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną, dane będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane,  nie krócej niż do końca istnienia

      obiektu budowlanego (okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa).

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

      przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu

      Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji wniosku.

9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa

      w art. 22 RODO.

 

 

FORMULARZE:

1.  Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)

2.  Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

3.  informacje uzupełniające do wniosku o pozowanie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy

     lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie

     do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Karta Usługi (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (B-4) (24.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE _B-4_.RTF (193.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OSWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA (B-3) (24.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OSWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA _B-3_.RTF (217.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (24.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ _B-1_.RTF (229.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Blandyna Gorol
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blandyna Gorol
Data wprowadzenia:2018-07-13 12:30:12
Opublikował:Blandyna Gorol
Data publikacji:2018-07-16 16:46:47
Ostatnia zmiana:2018-07-17 09:35:34
Ilość wyświetleń:971

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij