Zarządzenie Nr ORo.0050.464.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 lipca 2018 r. sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni dróg w ulicach Elizy Orzeszkowej, Grzybowej i Jagodowej w Piekarach Śląskich”.