Data posiedzenia:
2018-05-22

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 34/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 maja 2018 r.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Śląskie w zakresie ewidencji księgowej, sprawozdań budżetowych i sprawozdań finansowych miasta Piekary Śląskie za 2017 rok.
5. Przedstawienie i omówienie przez Skarbnika Miasta Piekary Śląskie sprawozdania finansowego Miasta Piekary Śląskie za rok 2017, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Piekary Śląskie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
6. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium.
7. Rozpatrzenie skargi z dnia 17 kwietnia 2018 r. na działania Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w sprawie nieupublicznienia informacji o niebezpiecznych odpadach składowanych w pojemnikach na ul. Konarskiego w Piekarach Śląskich.
8. Wnioski radnych i sprawy bieżące.