Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Rozbudowa skrzyżowania Drogi Wojewódzkiej nr 911 z ul. Pod Lipami" (Budowa ronda).