Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Piekary Śląskie.

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

 

Nr karty: OSo.1611.4.2019

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: 

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Piekary Śląskie.

 

OGÓLNY OPIS:

1.     W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

2.     Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

3.     Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy:

- przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, niezgodne ze stanem faktycznym;

- przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;

- stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

4.     Przed wydaniem decyzji na podstawie art. 9j ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze postanowienia, wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, zawieszając na ten czas postępowanie. Termin ten nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia.

5.     Decyzja, o której mowa w art. 9j ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

6.     W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 9j ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt, burmistrz lub prezydent miasta z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.

7.     Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy:

- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

- stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;

- stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1a-1c oraz art. 9l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

8.     Wykreślenie z rejestru w przypadkach określonych w art. 9j ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach następuje w drodze decyzji.

9.     Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

10.  Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru z powodów, o których mowa w art. 9j ust. 1 lub ust. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Wypełniony formularz wniosku.

2.     Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

3.     Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.     Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

- bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00,

- przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie,

- wniosek opatrzony podpisem elektronicznym może być składany i przesyłany za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (epuap.gov.pl) lub za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl),

- wniosek składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 162 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.).

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY:

1.     Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi  17 PLN.

2.     Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi      17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3.     Opłatę za pełnomocnictwo należy uiścić:

a)     w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.00, piątek 7.30-13.30),

b)    przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski S.A.,

Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

c)     przekazem pocztowym.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.     W terminie 7 dni od złożenia wniosku dokonywane jest wykreślenie wpisu przedsiębiorcy z rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Potwierdzenie wykreślenia następuje w formie pisemnego zaświadczenia za wyjątkiem przypadków określonych w art. 9j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2.     Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a)     osobiście: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pokój 111, tel. (32) 39 39 375, w godzinach urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00,

b)    poprzez pocztę tradycyjną,

c)     elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

3.     O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.     kontaktując się osobiście lub telefonicznie: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pokój 111, tel. (32) 39 39 375 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00,

2.     elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania
z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.

 

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy nie występuje za wyjątkiem przypadków określonych w art. 9j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

SKARGI I WNIOSKI:

1.     Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)     pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego
w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP (www.sekap.pl),

b)    pisemnie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84,
41-940 Piekary Śląskie,

c)     pisemnie bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00,

d)    ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu,

e)     skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba
ul. Bytomska 84, każdy poniedziałek 13:00 - 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358
.

2.     Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.).

2.     Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1292).

3.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.).

4.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.).

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.     Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.    W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)   drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)   pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

dane zwykłe:

- wypełnienie obowiązków, jakie nakładają przepisy prawa w zakresie uzyskania wpisu / wykreślenia z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Piekary Śląskie na podstawie z art. 9c ust.8 w związku z art. 9b - 9cb a także 9i – 9j ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na podstawie art. 6 ust. 1. lit c i e RODO.

4.    Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat, wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.    Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z  art. 9b - 9cb  a także 9i – 9j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak złożonej deklaracji i nieobjęcie systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

11. Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających. 

 

 

 

FORMULARZE:

1.     Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Piekary Śląskie.

 

Załączniki

wniosek (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (278.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosław Jarząbek
Data utworzenia:2018-06-29 09:09:52
Wprowadził do systemu:Mirosław Jarząbek
Data wprowadzenia:2018-06-29 09:10:07
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2018-06-29 09:14:54
Ostatnia zmiana:2019-11-07 12:49:16
Ilość wyświetleń:1049

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij