Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI

 

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE


Nazwa komórki organizacyjnej:

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych


Nr karty: BED.1611.22.2018


TYTUŁ KART/NAZWA PROCEDURY:

UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI


OPIS OGÓLNY:

 1. Organ gminy w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.

 2. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie jednostkowym są uprawnione:

  1. organy prokuratury;

  2. organy Policji;

  3. Komendant Główny Straży Granicznej;

  4. Komendant Straży Marszałkowskiej;

  5. Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

  6. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

  7. organu Krajowej Administracji Skarbowej;

  8. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

  9. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

  10. Szef Agencji Wywiadu;

  11. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

  12. Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

  13. minister właściwy do spraw finansów publicznych;

  14. Minister Sprawiedliwości;

  15. organy informacji finansowej.

 3. Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione inne podmioty – jeżeli:

  a) wykażą w tym interes prawny, lub

  b) wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

 4. Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:

  a) podmioty (wymienione w pkt 2);

  b) sądy;

  c) inne podmioty – jeżeli wykażą interes prawny.

 5. Danymi jednostkowymi są dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek.

 6. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.

 7. Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty - w przypadku złożenia wniosku przez podmiot obowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.

 3. Kserokopia dokumentów świadczących o interesie faktycznym w pozyskaniu danych jednostkowych (oryginał do wglądu) - jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa.

 4. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu) - w przypadku załatwiania sprawy osobiście przez osobę fizyczną. W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.

 5. Pisemne upoważnienie do uzyskania danych dla pracownika wraz z dokumentem stwierdzającym jego tożsamość (legitymacja służbowa) - w przypadku załatwiania sprawy przez pracownika reprezentującego uprawniony do uzyskania danych podmiot.

 6. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.


SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

 2. przesłać pocztą tradycyjną – nie dotyczy wnioskodawców będących osobą fizyczną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);

 3. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,

Urząd Miasta Piekary Śląskie

Punkt Informowania i Obsługi Mieszkańców

ul. Bytomska 84 (parter)

tel.: (32) 77 61 430


Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 17:00

wtorek – czwartek 7:30 – 15:30

piątek 7:30 – 14:00


W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.


Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e – formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.

 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.

 1. Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka – Edytuj dokument).

 2. Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka – Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).

 3. Wyślij dokument do urzędu droga elektroniczną (ikonka – Wyślij dokument).

Formularz w formacie *.pdf możesz wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:

 1. wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie;

 2. wydrukuj blankiet formularza, wypełnij, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym (nie dotyczy wnioskodawców będących osobą fizyczną).


OPŁATY:

 1. Kwota opłaty za udostępnienie danych jednostkowych – 31 PLN.

 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

 4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę za udostępnienie danych osobowych w wysokości 31 PLN należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 na parterze lub wnieść na konto bankowe:


PKO Bank Polski S.A.

Urząd Miasta Piekary Śląskie

15 1020 2313 0000 3002 0556 3541


KASA Urzędu Miasta Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84 (parter)

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 16:30

wtorek – czwartek 7:30 – 15:00

piątek 7:30 – 13:30


Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 PLN należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 na parterze lub wnieść na konto bankowe:


PKO Bank Polski S.A.

Urząd Miasta Piekary Śląskie

08 1020 2313 0000 3802 0556 3566


KASA Urzędu Miasta Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84 (parter)

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 16:30

wtorek – czwartek 7:30 – 15:00

piątek 7:30 – 13:30


TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku następuje udostępnienie danych bądź wydawana jest decyzja o odmowie udostępnienia danych. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

 2. Odmowa udostępniania danych następuje, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą lub innych osób.

 3. Udostępnienie danych następuje w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.


INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 1. Wszelakie informacje na temat przebiegu sprawny można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Urząd Miasta Piekary Śląskie

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Bytomska 92

pokój nr 6 i 7 (parter)

tel.: (32) 39 39 328, (32) 39 39 305

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 17:00

wtorek – czwartek 7:30 – 15:30

piątek 7:30 – 14:00


TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia danych.

 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

 3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

 4. Ponadto istnieje również prawo do zrzeczenia się odwołania, które powoduje, iż decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 5. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

SKARGI I WNIOSKI:

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

 1. przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl;

 2. przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

 1. podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

 2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

 1. przesłać pocztą tradycyjną;

 2. złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy

  numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364; godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 – 17:00, numer telefonu: (32) 39 39 358.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) :


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, że:


 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

 • Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, email iod@mc.gov.pl (odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru);

 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5, (odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych);

 • Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

 1. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którymi można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem:

 • Inspektor ochrony danych wyznaczony przez Ministra Cyfryzacji : kontakt poprzez email iod@mc.gov.pk lub pisemnie na adres siedziby Administratora

 • Inspektor ochrony danych wyznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: kontakt poprzez email iod@mswia.gov.pk lub pisemnie na adres siedziby Administratora

 • Inspektor ochrony danych wyznaczony przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie: kontakt poprzez e-mail dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi, przez następujący okres :


  Cel

  Podstawa prawna

  Okres przechowywania

 • Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym - na podstawie Rozdziału 8 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych

 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 • Dokumenty związane z dowodem osobistym podlegają zniszczeniu po 10 latach od daty zgonu.

 • Dane osobowe nie podlegają usunięciu z rejestru PESEL, rejestru dowodów osobistych i rejestru mieszkańców.


 1. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej, podmiotom wskazanym w art. 66 i 72 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych – jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny, a także podmiotom przetwarzającym:

  Asseco Data S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

  - LTC Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

 3. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

FORMULARZE:

 1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.

 2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

Załączniki

Wniosek o udostępnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BED.1611.22.2018 (30.3kB) Zapisz dokument  
BED.1611.22.2018 (101.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janina Wieczorek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janina Wieczorek
Data wprowadzenia:2018-06-21 09:46:42
Opublikował:Janina Wieczorek
Data publikacji:2018-06-21 11:27:15
Ostatnia zmiana:2019-07-16 13:20:37
Ilość wyświetleń:529

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij