Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI

 

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE


Nazwa komórki organizacyjnej:

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych


Nr karty: BED.1611.23.2018


TYTUŁ KART/NAZWA PROCEDURY:

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI


OPIS OGÓLNY:

Na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, urząd gminy (miasta) wydaje zaświadczenie z akt dowodów osobistych dotyczących tej osoby.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.

 3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu). W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.


SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

 2. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);

 3. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,

Urząd Miasta Piekary Śląskie

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Bytomska 92

pokój nr 6 i 7 (parter)


Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 17:00

wtorek – czwartek 7:30 – 15:30

piątek 7:30 – 14:00


 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.


Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e – formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.

 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.

 1. Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka – Edytuj dokument).

 2. Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka – Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).

 3. Wyślij dokument do urzędu droga elektroniczną (ikonka – Wyślij dokument).

Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną.


OPŁATY:

 1. Kwota opłaty: 17 PLN.

 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia należy uiścić w kasie Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 84 na parterze lub wnieść na konto bankowe:


PKO Bank Polski S.A.

Urząd Miasta Piekary Śląskie

08 1020 2313 0000 3802 0556 3566


KASA Urzędu Miasta Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84 (parter)

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 16:30

wtorek – czwartek 7:30 – 15:00

piątek 7:30 – 13:30


Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 PLN należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 na parterze lub wnieść na konto bankowe:


PKO Bank Polski S.A.

Urząd Miasta Piekary Śląskie

08 1020 2313 0000 3802 0556 3566


KASA Urzędu Miasta Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84 (parter)

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 16:30

wtorek – czwartek 7:30 – 15:00

piątek 7:30 – 13:30


TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Wydanie Zaświadczenia lub Postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia następuje w ciągu 7 dni, chyba że zaistnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

 1. drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP;

 2. poprzez pocztę tradycyjną, jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia został złożony osobiście i nastąpiła weryfikacja wnioskodawcy przez pracownika organu;

 3. osobiście w siedzibie urzędu.

 1. W przypadku przesłania wniosku pocztą tradycyjną po odbiór zaświadczenia należy zgłosić się osobiście z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 2. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 1. Wszelakie informacje na temat przebiegu sprawny można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Urząd Miasta Piekary Śląskie

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Bytomska 92

pokój nr 6 i 7 (parter)

tel.: (32) 39 39 328, (32) 39 39 305

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 17:00

wtorek – czwartek 7:30 – 15:30

piątek 7:30 – 14:00


TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

 2. O zachowaniu terminu decyduje data nadania zażalenia.

 3. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.


SKARGI I WNIOSKI:

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

 1. przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl;

 2. przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

 1. podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

 2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

 1. przesłać pocztą tradycyjną;

 2. złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy

  numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364; godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 – 17:00, numer telefonu: (32) 39 39 358.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


 

PODSTAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) :


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, że:


 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

 • Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, email iod@mc.gov.pl (odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru);

 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5, (odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych);

 • Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

 1. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którymi można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem:

 • Inspektor ochrony danych wyznaczony przez Ministra Cyfryzacji: kontakt poprzez email iod@mc.gov.pk lub pisemnie na adres siedziby Administratora

 • Inspektor ochrony danych wyznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: kontakt poprzez email iod@mswia.gov.pk lub pisemnie na adres siedziby Administratora

 • Inspektor ochrony danych wyznaczony przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie: kontakt poprzez e-mail dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi, przez następujący okres :

  Cel

  Podstawa prawna

  Okres przechowywania

 • Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodem osobistym – na podstawie art. 63 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych

 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 • Dokumenty związane z dowodem osobistym podlegają zniszczeniu po 10 latach od daty zgonu.

 • Dane osobowe nie podlegają usunięciu z rejestru PESEL, rejestru dowodów osobistych i rejestru mieszkańców.


 1. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej, podmiotom wskazanym w art. 66 i 72 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych – jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny, a także podmiotom przetwarzającym:

  Asseco Data S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

  - LTC Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

 3. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
FORMULARZE:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych.

Załączniki

Wniosek o wydanie zaświadczenia (18.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BED.1611.23.2018 (111.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BED.1611.23.2018 (26.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Janina Wieczorek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janina Wieczorek
Data wprowadzenia:2018-06-21 09:37:55
Opublikował:Janina Wieczorek
Data publikacji:2018-06-21 11:27:15
Ostatnia zmiana:2019-07-16 13:06:20
Ilość wyświetleń:449

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij