Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: Dostawa 15 tablic informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zadania pn: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich”