Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

 

Nr karty: OSo.1611.9.2020

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych

 

OGÓLNY OPIS:

1.     Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

2.     Zezwolenia udziela w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług (w Piekarach Śląskich – Prezydent Miasta).

3.     Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:

a)     wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;

b)    dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

4.     Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

5.     Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

6.     Kto prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych bez wymaganego zezwolenia - podlega karze aresztu lub karze grzywny.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Wypełniony formularz wniosku.

2.     Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

3.     Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę).

4.     Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia“.

5.     Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.     Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

- bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00 (przed złożeniem wniosku zaleca się kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa),

- przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie,

- wniosek opatrzony podpisem elektronicznym może być składany i przesyłany za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (epuap.gov.pl) lub za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl),

- wniosek składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 162 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 346 z późn. zm.).

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY:

1.     Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 107,00 PLN.

2.     Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3.     Opłatę za pełnomocnictwo należy uiścić:

a)     w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.00, piątek 7.30-13.30),

b)    przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski S.A.,

Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

c)     przekazem pocztowym.

4.     Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.     Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych bądź decyzja o odmowie wydania ww. zezwolenia wydawane są bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

2.     Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a)     osobiście: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, pokój 111, tel. (32) 39 39 375, w godzinach urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00,

b)    poprzez pocztę tradycyjną,

c)     elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

3.     O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.            kontaktując się osobiście lub telefonicznie: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, pokój 111, tel. (32) 39 39 375
w godzinach urzędowania: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00,

2.     elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania
z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

1.     Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia na stronie. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a)     przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

b)    bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy,

c)     w Urzędzie Miasta w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92 w godz. pracy tj. poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00,

d)    przy pomocy formularza elektronicznego. Odwołanie dostępnego w dziale inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.

 

 

2.     O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm.).

3.     Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

 

SKARGI I WNIOSKI:

1.     Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)     pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego
w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP (www.sekap.pl),

b)    pisemnie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84,
41-940 Piekary Śląskie,

c)     pisemnie bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00,

d)    ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu,

e)     skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba
ul. Bytomska 84, każdy poniedziałek 13:00 - 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358
.

2.     Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.).

2.     Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu

określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 299).

3.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002r. Nr 188 poz. 1576).

4.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193 poz. 1617).

5.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.).

6.     Uchwała Nr XXII/313/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.     Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.    W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)   drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)   pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

dane zwykłe:

- wypełnienie obowiązków, jakie nakładają przepisy prawa w zakresie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piekary Śląskie na podstawie z art. 7 - 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na podstawie art. 6 ust. 1. lit c i e RODO.

4.    Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat, wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.    Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z  art. 7 - 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku.

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

11.  Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających. 

 

 

FORMULARZE:

1.     Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Załączniki

wniosek (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (518.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosław Jarząbek
Data utworzenia:2018-06-11 13:46:05
Wprowadził do systemu:Mirosław Jarząbek
Data wprowadzenia:2018-06-11 13:46:16
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2018-06-11 13:48:05
Ostatnia zmiana:2020-07-09 08:11:39
Ilość wyświetleń:762

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij