Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

 

Nr karty: OSo.1611.3.2019

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: 

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

OGÓLNY OPIS:

1.     Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymagane jest uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej.

2.     Rejestr, o którym mowa, prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3.     Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

4.     Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

a)     posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

b)    utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

c)     spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

d)    zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

5.     Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

a)     przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

b)    przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

6.     Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

7.     Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z dokumentami.

8.     Jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie dokona wpisu w terminie a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Wypełniony formularz wniosku oraz oświadczenie.

2.     Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

3.     Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.     Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

- bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00 (przed złożeniem wniosku zaleca się kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami),

- przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie,

- wniosek opatrzony podpisem elektronicznym może być składany i przesyłany za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (epuap.gov.pl) lub za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl),

- wniosek składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 162 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.).

2.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY:

1.     Opłata skarbowa za wpis do rejestru: 50 PLN.

2.     Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3.     Opłatę za pełnomocnictwo należy uiścić:

a)     w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.00, piątek 7.30-13.30),

b)    przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski S.A.,

Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

c)     przekazem pocztowym.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.     W terminie 7 dni od złożenia wniosku wraz z oświadczeniem, dokonywany jest wpis przedsiębiorcy do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydawane jest zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

2.     Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a)     osobiście: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pokój 111, tel. (32) 39 39 375, w godzinach urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00,

b)    poprzez pocztę tradycyjną,

c)     elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

3.     O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.     kontaktując się osobiście lub telefonicznie: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pokój 111, tel. (32) 39 39 375 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00,

2.     elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania
z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

1.     Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a)     przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

b)    bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy,

c)     w Urzędzie Miasta w Punkcie Informowania Mieszkańców ( parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92 w godz. pracy tj. poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00,

d)    przy pomocy formularza elektronicznego. Odwołanie dostępnego w dziale inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.

2.     O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm.).

3.     Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

 

SKARGI I WNIOSKI:

1.     Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)     pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego
w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP (www.sekap.pl),

b)    pisemnie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84,
41-940 Piekary Śląskie,

c)     pisemnie bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00,

d)    ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu,

e)     skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba
ul. Bytomska 84, każdy poniedziałek 13:00 - 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358
.

2.     Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1.     Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

2.     W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.).

2.     Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1292).

3.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.).

4.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.).

 

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.     Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.    W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)   drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)   pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

dane zwykłe:

- wypełnienie obowiązków, jakie nakładają przepisy prawa w zakresie uzyskania wpisu / wykreślenia z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Piekary Śląskie na podstawie z art. 9c ust.8 w związku z art. 9b - 9cb a także 9i – 9j ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na podstawie art. 6 ust. 1. lit c i e RODO.

4.    Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat, wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.    Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z  art. 9b - 9cb  a także 9i – 9j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak złożonej deklaracji i nieobjęcie systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

11.  Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających. 

 

 

 

FORMULARZE:

1.     Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Piekary Śląskie.

2.     Oświadczenie.

 

Załączniki

oswiadczenie (263.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (282.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosław Jarząbek
Data utworzenia:2018-06-11 13:40:03
Wprowadził do systemu:Mirosław Jarząbek
Data wprowadzenia:2018-06-11 13:40:21
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2018-06-11 13:48:05
Ostatnia zmiana:2019-11-07 12:45:45
Ilość wyświetleń:917

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij