Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "zamówienia z wolnej ręki" oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: "Wykonanie robót malarskich w placówkach oświatowych na terenie miasta Piekary Śląskie".