Nazwa:

Inspektor Ochrony Danych

Adres:

ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Slaskie

II pietro - p. 212

Kontakt:

Tel. 32 / 39 39 307

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Inspektor Ochrony Danych:

Dawid Łabaj

 

Inspektor Ochrony Danych

Do zadań, kompetencji i obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy
w szczególności:

1.     informowanie Administratora Danych Osobowych (ADO) oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów  prawa krajowego i międzynarodowego,

2.     monitorowanie przestrzegania Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz innych przepisów prawa krajowego i międzynarodowego oraz zapisów Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI) w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające, świadomość, szkolenia personelu oraz powiązane z tym audyty,

3.     udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO,

4.      współpraca z organem nadzorczym – Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

5.     pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

6.      koordynowanie procesu reagowania na incydenty w zakresie bezpieczeństwa oraz w usuwania ich skutków,

7.     wypełnianie obowiązków wynikających z regulacji wewnętrznych, w tym PBI i polityk  szczegółowych,

8.     współpraca z pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w ramach Systemu Zarządzania  Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie związanym z bezpieczeństwem informacji,

9.      inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia SZBI, w tym proponowanie ADO zmiany aktualizacyjne dokumentacji przetwarzania danych osobowych.