Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wydanie decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

 

Nr karty: OSś.1611.19.2018

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :

Wydanie decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów

OGÓLNY OPIS :

 1. Zakończenie rekultywacji wymaga uzyskania decyzji.
 2. Decyzje o zakończeniu rekultywacji gruntów wydaje starosta – w Piekarach Śląskich Prezydent Miasta

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Wyrys z ewidencji gruntów z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.
 3. Kserokopia koncesji na wydobywanie kopalin lub decyzji wygaszającej koncesję (jeżeli były wymagane zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2011r. Prawo geologiczne i górnicze).
 4. Opis wykonanych prac rekultywacyjnych.
 5. Pomiary geodezyjne powykonawcze.
 6. Oświadczenie, że prace rekultywacyjne zostały wykonane zgodnie z uzyskanymi decyzjami i projektem rekultywacji.
 7. Kopia decyzji określającej kierunek rekultywacji.
 8. Dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowa kupna sprzedaży).
 9. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

1.     Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.    bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00 (przed złożeniem wniosku zaleca się kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami),

b.   przesłać drogą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

c.    przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym (www.sekap.pl).

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

OPŁATY :

 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy uiścić:

a.    w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.00, piątek 7.30-13.30),

b.    przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski SA Nr  08 1020 2313 0000 3802 0556 3566,

c.     przekazem pocztowym.

4.     Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o zakończeniu rekultywacji gruntów bądź decyzja o odmowie uznania rekultywacji za zakończoną. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a. drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP (www.sekap.pl),

W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym,

b.    poprzez pocztę tradycyjną,

c.    osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, I piętro, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pokój 103, tel. 32/3939376 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

1.     Kontaktując się osobiście lub telefonicznie: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, I piętro, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pokój 103, tel 32/3939376 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

2.     Elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

 1. Odwołanie wnosi się do organu wyższego stopnia - Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach – w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał (w miastach na prawach powiatu: Prezydent Miasta). Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a.   przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP (www.sekap.pl),

b.  przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

c.   bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tut. Urzędu: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

2.     O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

3.     Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

4.     W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

5.     Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.    Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP

b.    Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.    Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d.    Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

 1. Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,
  w poniedziałek 13:00 - 17:00 Numer telefonu: (32) 39 39 358
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA :

 1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (centrala); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji o zakończeniu rekultywacji oraz osobę obowiązaną do rekultywacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 20 i art. 22 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z  art. 20 i art. 22 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.

 

FORMULARZE :

Wniosek o wydanie decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów

Załączniki

wniosek (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (280.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosław Jarząbek
Data utworzenia:2018-05-10 14:48:31
Wprowadził do systemu:Mirosław Jarząbek
Data wprowadzenia:2018-05-10 14:48:42
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2018-05-10 14:50:32
Ostatnia zmiana:2018-08-27 13:45:36
Ilość wyświetleń:399

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij