Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wydanie decyzji określającej zakres i kierunek rekultywacji oraz osobę obowiązaną do rekultywacji

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

 

Nr karty: OSś.1611.18.2018

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :

Wydanie decyzji określającej zakres i kierunek rekultywacji oraz osobę obowiązaną do rekultywacji

OGÓLNY OPIS :

 1. Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów wydaje starosta, po zasięgnięciu opinii:
  1. Dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego - w odniesieniu do działalności górniczej.
  2. Dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji.
  3. Wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 2. Osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt.
 3. W przypadku zmiany osoby zobowiązanej do rekultywacji gruntów, w drodze decyzji właściwego organu następuje przekazanie praw i obowiązków wynikających z wcześniej wydanych decyzji.
 4. Niniejsza karta nie opisuje rekultywacji gruntów, które zostały zanieczyszczone substancjami, preparatami, organizmami lub mikroorganizmami. Do rekultywacji tych gruntów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Wyrys z ewidencji gruntów z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.
 3. Kserokopia koncesji na wydobywanie kopalin lub decyzji wygaszającej koncesję (jeżeli były wymagane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze).
 4. Projekt rekultywacji gruntów zawierający:
  1. oznaczenie kierunku rekultywacji,
  2. prawidłowe oznaczenie podmiotu odpowiadającego za rekultywację gruntów,
  3. lokalizację i powierzchnię terenu objętego rekultywacją,
  4. sposób zagospodarowania terenu objętego rekultywacją oraz terenów przyległych,
  5. zakres i sposób przeprowadzenia prac rekultywacyjnych,
  6. określenie terminów prowadzenia oraz zakończenia rekultywacji.
 5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.
 6. Dwie odrębne opinie rzeczoznawców ustalające stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów.

7.     Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, którego dotyczy wniosek.

 1. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

b. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji: 10 PLN
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić

a.     w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.00, piątek 7.30-13.30),

b.    przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski SA Nr: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566,

c.     przekazem pocztowym.

4.     Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o kierunku rekultywacji. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a. Poprzez pocztę tradycyjną.

b. Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, I piętro, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Gospodarki Odpadami, pokój 103, tel. (32) 39 39 376 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.     Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście lub telefonicznie: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, I piętro, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pokój 103, tel. (32) 39 39 376 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Odwołanie wnosi się do organu wyższego stopnia - Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach – w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał (w miastach na prawach powiatu: Prezydent Miasta). Odwołanie należy złożyć na jeden                            z poniższych sposobów:

a.   przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP (www.sekap.pl),

b.  przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

c.   bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tut. Urzędu: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

2.     O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

3.     Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

4.     W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

5.     Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.    Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP

b.    Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.    Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d.    Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

 1. Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,
  w poniedziałek 13:00 - 17:00 Numer telefonu: (32) 39 39 358
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA :

 1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), informuję iż:

1.     Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.     W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)     drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)     pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.     Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

·         wypełnienia obowiązków, jakie nakładają przepisy prawa w zakresie wydania decyzji określającej zakres i kierunek rekultywacji oraz osobę obowiązaną do rekultywacji na podstawie art. 20 i art. 22 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4.     Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, uczestnikom prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji określającej zakres i kierunek rekultywacji oraz osobę obowiązaną do rekultywacji, innym podmiotom (główny Urząd Górniczy z siedzibą w Gliwicach),  podmiotom przetwarzającym, którym może zostać zlecone / zostało zlecone przetwarzanie: operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), podmiotowi przetwarzającemu: - LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu/celów, o którym/ch mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres: 10 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i realizacji umowy. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.     Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;

9.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 1. Pani/Pana  adres  poczty  elektronicznej  lub  numer  telefonu  (jeśli  podano),  może  zostać  wykorzystany  do  kontaktu  w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.

 

 

FORMULARZE :

Wniosek o wydanie decyzji określającej zakres i kierunek rekultywacji oraz osobę obowiązaną do rekultywacji

Załączniki

wniosek (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (294.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosław Jarząbek
Data utworzenia:2018-05-10 14:45:30
Wprowadził do systemu:Mirosław Jarząbek
Data wprowadzenia:2018-05-10 14:45:44
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2018-05-10 14:50:32
Ostatnia zmiana:2020-01-08 10:03:30
Ilość wyświetleń:779

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij