Zarządzenie Nr ORo.0050.171.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej w Piekarach Śląskich” Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm. ) oraz art. 18, art.19 ust. 2, art. 20, art. 21 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).