Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wniosek o przyznanie Karty Duzej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Duzej Rodziny

 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

 

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej:

Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Nr karty: BZS.1611.2.2019

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

 

OGÓLNY OPIS:

 1. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

 2. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Prawo do posiadania karty przysługuje również rodzicowi lub małżonkowi rodzica, który miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek.

Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

 1. Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

  1. rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci, bez względu na ich wiek,

  2. małżonkowie, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek,

  3. dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,

  4. dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 2. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

 3. Na bieżąco aktualizowany wykaz uprawnień przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny na terenie całej Polski można znaleźć na stronach internetowych:

https://rodzina.gov.pl Zakładka Duża Rodzina/Partnerzy Karty Dużej Rodziny i www.empatia.mpips.gov.pl

Karta uprawnia m.in do bezpłatnego wstępu do Parków Narodowych, ulg 37% na bilety kolejowe jednorazowe oraz 49% na miesięczne, a także do ulg w opłatach za wydanie paszportu (50% dla rodziców lub 75% dla dzieci).

Ponadto Karta Dużej Rodziny jest dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg programu Województwa Śląskiego „Śląskie dla Rodziny”, które można znaleźć pod adresem:
http://www.slaskiedlarodziny.pl/ zakładka Ulgi i uprawnienia.

 1. Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Może z nim wystąpić w imieniu rodziny wielodzietnej każdy jej członek posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania kart w imieniu członków rodziny wielodzietnej.

 2. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy, a zniżki przysługujące na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny są niezależne od zniżek przysługujących w ramach programów samorządowych.

 3. W celu przedłużenia terminu ważności Karty należy złożyć wniosek i przedstawić właściwe oświadczenie lub orzeczenie – wydaje się wówczas bezpłatnie nową Kartę.

 4. Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).


 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz wniosku.
- przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w przypadku osób, które zamieszczą numer PESEL:
 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
- przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, dla osób, które nie zamieszczą numeru PESEL:
 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy aplikacji eWnioski na portalu Empatia https://wnioski.mpips.gov.pl opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

 • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

2. Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

 

OPŁATY:

1. Wniosek jest wolny od opłat.

2. W przypadku zgubienia, kradzieży, zniszczenia Karty można złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu, za który pobierana jest opłata 9,40 PLN za jedną Kartę.

3. W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 roku złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie dodatkowej Karty elektronicznej będzie bezpłatne w razie złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach, gdy od dnia 1 stycznia 2018 roku członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku trzeba załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 PLN za jedną kartę.

   

  TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  Niezwłocznie od złożenia kompletnego wniosku zamawiana jest Karta Dużej Rodziny bądź wydawana decyzja o odmowie wydania Karty Dużej Rodziny. Decyzja odmowna wydawana jest w terminie do 1 miesiąca lub w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy. Karty Dużej Rodziny są zamawiane w systemie Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

  2. Karty Dużej Rodziny mogą być odebrane osobiście przez Wnioskodawcę lub przez osobę pisemnie upoważnioną do odbioru.

    

   INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

   Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Urzędem osobiście lub telefonicznie:

   Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, pokój nr 5. Numer telefonu: (32) 39 39 407. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00; wtorek - czwartek 7:30 – 15:30; piątek 7:30 - 14:00.

    

   TRYB ODWOŁAWCZY:

   1. Tryb odwoławczy występuje w sytuacji odmowy wydania Karty Dużej Rodziny.

   2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

   Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

   a/ przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne na platformie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP;

   b/ przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);

   c/ bezpośrednio w siedzibie Urzędu w godzinach jego pracy.

   3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.).

   4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

    

   SKARGI I WNIOSKI:

   1. Skargi i wnioski związane z pracą Urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

   a/ Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP. - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

   b/ Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

   c/ Pisemnie bezpośrednio w Urzędzie w godzinach jego pracy. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00; wtorek - czwartek 7:30 – 15:30; piątek 7:30 - 14:00.

   d/ ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika Urzędu.

    

   2.Skargi i wnioski są wolne od opłat.

   Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00-17:00; numer telefonu:(32) 39 39 358 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84.

    

   PODSTAWA PRAWNA:

   • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.).

   • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2449).

   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

    

   INFORMACJE DODATKOWE:

   Brak.

    

   FORMULARZE:

   - Wzór wniosku – KDR;

   - Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej – ZKDR-01;

   - Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka – ZKDR-02;

   - Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – ZKDR-03;

   - Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych – ZKDR-04.

    

   PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

    

   Klauzula informacyjna – Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/ wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

   1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

   a) Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

   b) Minister właściwy do spraw Rodziny z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,

   2. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którymi można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

   • Inspektor ochrony danych wyznaczony przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie - kontakt poprzez e-mail dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

   • Inspektor ochrony danych wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rodziny – kontakt poprzez e-mail iodo@mrpips.gov.pl. lub pisemnie na adres Administratora.

   4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

   Wydawanie kart Dużej Rodziny rodzinom wielodzietnym - art. 21 Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

   5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

   • LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której, powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

   • Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1 na podstawie zawartej z ta firmą przez Ministerstwo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart orz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi,

   • podmiotowi realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego wykonywane są czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

   7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane - 1 rok od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. Okres przechowywania może ulec zmianie w związku ze zmianami przepisów prawa.

   8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

   W przypadku stwierdzenia, że w Aplikacji mKDR wyświetlają się niepoprawne dane osobowe, Użytkownik w celu ich poprawienia jest zobowiązany zgłosić to Prezydentowi Miasta celem złożenia zamówienia na nową Kartę Dużej Rodziny zawierającą prawidłowe dane osobowe.

   9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

   10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

   11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.


    

   Załączniki

   Karta usług BZS.1611.2.2019 (130.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
   Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu (98.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
   Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej - ZKDR-04 (88.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
   Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03 (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
   Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01 (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
   Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02 (81.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

   Metadane

   Źródło informacji:Monika Rudy
   Data utworzenia:(brak danych)
   Wprowadził do systemu:Monika Rudy
   Data wprowadzenia:2018-02-16 11:56:13
   Opublikował:Monika Rudy
   Data publikacji:2018-02-19 09:52:36
   Ostatnia zmiana:2019-01-17 14:05:33
   Ilość wyświetleń:1264

   W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

   Zamknij