w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartosci zamówienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówien publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwa: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Termomodernizacja Zespolu Szkól Specjalnych przy ul. Armii Krajowej 2 w Piekarach Slaskich”.