Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Zgloszenie zamiaru usuniecia drzew

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Nr kart: OSs.1611.7.2017

 

TYTUL KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Zgloszenie zamiaru usuniecia drzew

 

 

Ogólny opis

 

1.   Zgodnie z art. 90 ustawy o ochronie przyrody czynnosci, o których mowa w art. 83 - 89, w zakresie, w jakim wykonywane sa one przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomosci bedacych wlasnoscia gminy, wykonuje starosta.

2.   Zgodnie z ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na wyciecie drzew lub krzewów, które rosna na nieruchomosciach stanowiacych wlasnosc osób fizycznych i sa usuwane na cele niezwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej

W takim przypadku, wlasciciel nieruchomosci jest obowiazany dokonac zgloszenia zamiaru usuniecia drzewa, jezeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokosci 5 cm przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

c) 50 cm - w przypadku pozostalych gatunków drzew (art. 83f ust. 4).

 

Wymagane dokumenty

1.   Wypelniony formularz zgloszenia.

2.   Rysunek lub mapa okreslajaca usytuowanie drzewa lub drzew w odniesieniu do granic nieruchomosci i obiektów budowlanych istniejacych;

3.   Pelnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo poswiadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej oplaty.

 

Sposób dostarczenia dokumentów

1.   Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:

1.   Przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrujac dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

2.   Przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).

3.   Zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.

Dokumenty do wgladu okazuje sie urzednikowi prowadzacemu sprawe przy skladaniu zgloszenia. Dokumenty przeslane do wgladu poczta tradycyjna - po dokonaniu czynnosci urzedowych - zostana odeslane na wskazany adres.

2.   Dokumenty, które maja byc dostarczone w oryginalach lub uwierzytelnionych kopiach nalezy zlozyc bezposrednio w urzedzie lub przeslac poczta tradycyjna.

W przypadku przeslania dokumentacji poczta tradycyjna nalezy wyslac ja na adres:

            Urzad Miasta Piekary Slaskie

            Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

            ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Slaskie

            lub zlozyc osobiscie w Punkcie Informowania Mieszkanców - parter Urzedu Miasta     ul. Bytomska 84 oraz parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 92 w godzinach pracy Urzedu.

            Godziny pracy:

            poniedzialek: 7.30 - 17.00

            wtorek: 7.30 - 15.30

            sroda: 7.30 - 15.30

            czwartek: 7.30 - 15.30

            piatek: 7.30 - 14.00

3.   W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni.

 

Oplaty

1.   Zgloszenie jest wolne od oplat.

2.   Oplata skarbowa za zlozenie dokumentu stwierdzajacego udzielenie pelnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z oplaty zwolnione sa pelnomocnictwa udzielane: malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu lub rodzenstwu albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej.

3.   Oplate w wymaganej wysokosci nalezy wplacic na konto wlasciwego urzedu przelewem, przekazem pocztowym lub bezposrednio w kasie urzedu.

Kasa Urzedu Miasta Piekary Slaskie znajduje sie na parterze budynku – pokój nr 01 – przy ul. Bytomskiej 84.
Godziny pracy:
poniedzialek: 7.30 - 16.30
wtorek : 7.30 - 15.00
sroda : 7.30 - 15.00
czwartek: 7.30 - 15.00
piatek : 7.30 - 13.30

Wplata na konto:
Urzad Miasta Piekary Slaskie
PKO Bank Polski S.A.

nr rachunku: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

4.   Koszty fizycznego usuniecia ponosi wnioskodawca.

 

Terminy i sposób zalatwienia sprawy

1.   Organ prowadzacy postepowanie, w terminie 21 dni od dnia zgloszenia zamiaru usuniecia drzewa dokonuje ogledzin w celu ustalenia nazwy, gatunku drzewa i obwodu pnia na wysokosci 5 cm. Po dokonaniu ogledzin organ w terminie 14 dni od dnia ogledzin moze, w drodze decyzji administracyjnej, wniesc sprzeciw. Za dzien wniesienia sprzeciwu uznaje sie dzien nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora. Usuniecie drzewa moze nastapic po 14 dniach od dnia dokonania ogledzin.

Drzewo nalezy usunac w terminie 6 miesiecy od przeprowadzonych ogledzin.

2.   Dokument moze byc odebrany przez Wnioskodawce:

1.   Droga elektroniczna poprzez skrzynke kontaktowa PeUP.

2.   Poprzez poczte tradycyjna.

3.   Osobiscie w siedzibie urzedu.

            Miejsce odbioru decyzji:
            Urzad Miasta Piekary Slaskie, ul. Bytomska 92, Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i   Gospodarki Odpadami, pokój: 104 - pietro 1.

            Decyzje powinien odebrac wlasciciel lub pelnomocnik, okazujac przy odbiorze dowód osobisty lub      inny dokument tozsamosci. Decyzje moze odebrac osoba legitymujaca sie dowodem osobistym i       posiadajaca pisemne pelnomocnictwo do odbioru wraz z oplata skarbowa w wysokosci 17 zl.

 

Informacje na temat przebiegu sprawy

1.   Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie lub telefonicznie.

Informacji udziela:

Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, ul. Bytomska 92, pokój 104 - pietro 1 w godzinach pracy wydzialu – referatu.
Godziny pracy :
poniedzialek : 7.30 - 17.00
wtorek : 7.30 - 15.30
sroda : 7.30 - 15.30
czwartek : 7.30 - 15.30
piatek : 7.30 - 14.00

            Tel. (032) 393 93 91

 

Tryb odwolawczy

1.   Odwolanie od decyzji wyrazajacej sprzeciw wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia, za posrednictwem organu, który to rozstrzygniecie wydal. Odwolanie nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:

1.   Przy pomocy formularza elektronicznego Odwolanie dostepnego w dziale Inne, poprzez skrzynke kontaktowa PeUP, opatrujac dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

2.   Przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).

3.   Bezposrednio w siedzibie urzedu w godzinach jego pracy.

W przypadku przeslania odwolania poczta tradycyjna nalezy je wyslac na adres:

Prezydent Miasta Piekary Slaskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Slaskie

W przypadku skladania odwolania bezposrednio w siedzibie Urzedu nalezy zlozyc je Punkcie Informowania Mieszkanców - parter Urzedu Miasta – ul. Bytomska 84 oraz parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 92 w godzinach pracy Urzedu.
Godziny pracy:

poniedzialek: 7.30 - 17.00
wtorek: 7.30 - 15.30
sroda: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piatek: 7.30 - 14.00

2.   O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia odwolania w Urzedzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

3.   Wniesienie odwolania jest wolne od oplat.

 

Skargi i wnioski

1.   Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:

a.   Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego w dziale Inne, poprzez skrzynke kontaktowa PeUP.

b.   Pisemnie poczta tradycyjna.

W przypadku przeslania pisma poczta tradycyjna nalezy wyslac je na adres:

Urzad Miasta Piekary Slaskie

            ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Slaskie

c.   Pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy w Punkcie Informowania Mieszkanców - parter Urzedu Miasta   ul. Bytomska 84 oraz parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 92 w godzinach pracy Urzedu.

Godziny pracy:

poniedzialek: 7.30 - 17.00

wtorek: 7.30 - 15.30

sroda: 7.30 - 15.30

czwartek: 7.30 - 15.30

            piatek: 7.30 - 14.00

d.   Ustnie do protokolu bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu.

e.   Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Slaskie lub upowazniona osoba w kazdy poniedzialek w godz. od 13.00 – 17.00 w Urzedzie Miasta Piekary Slaskie, ul. Bytomska 84, pokój nr 210.

Numer telefonu (32) 393 93 58

2.   Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz.2134 z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

 

Przetwarzanie danych osobowych:

Potwierdzam przyjecie do wiadomosci, ze administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesylanym wniosku, niezbednych do zalatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Slaskie z siedziba przy ul. Bytomskiej84, 41-940 Piekary Slaskie; moje dane beda przetwarzane wylacznie w celu, w którym zostaly podane; podanie danych osobowych jest niezbedne do zalatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyzej przepisów prawa. Ponadto przysluguje mi prawo dostepu do  tresci swoich danych i ich poprawiania.

Zlozenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyzszych informacji.

 

Formularze

Zgloszenie zamiaru usuniecia drzewa.

Załączniki

zgloszenie (352.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:2017-12-04 12:15:27
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2017-12-04 12:15:42
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2017-12-04 12:19:08
Ostatnia zmiana:2020-05-07 14:29:42
Ilość wyświetleń:1320
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij