Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Uznanie osoby, której doreczono karte powolania do odbycia zasadniczej sluzby wojskowej, oraz zolnierza odbywajacego te sluzbe - na ich wniosek lub uprawnionego czlonka rodziny - za posiadajacego na wylacznym utrzymaniu czlonków rodziny.

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :

Wydział Zarządzania Kryzysowego – Referat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

 

Nr karty : ZKo.1611.7.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY : Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę – na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny – za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. 

 

OGÓLNY OPIS :

 

 1. Prezydent Miasta właściwy ze względu miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące uznaje osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę - na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny – za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
 2. Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzom zasadniczej służby wojskowej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 wspomnianej ustawy, zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę  obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę – od dnia stawienia się do zasadniczej służby wojskowej.
 3. Członkami rodziny żołnierza odbywającego służbę wojskową pozostającymi na ich wyłącznym utrzymaniu są żona, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego ustalonego na podstawie zapisu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 4. Przepisu tego nie stosuje się do osób, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych
  z powodu upływu okresu jego pobierania, z wyjątkiem żony żołnierza.
 5. Jeżeli łączny miesięczny dochód uzyskiwany przez w/w osoby jest niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, zasiłek przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, a wysokością tego dochodu. Za dochód nie uważa się zasiłku rodzinnego.
 6. Zasiłek nie przysługuje, jeżeli osoby, o których mowa powyżej uzyskują łącznie dochód równy kwocie minimalnego wynagrodzenia lub wyższy od niej. 

 WYMAGANE DOKUMENTY :

 

 1. Wniosek osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę lub uprawnionego członka rodziny żołnierza, 
 2. Zaświadczenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień
  w Chorzowie o odbywaniu służby wojskowej,
 3. Zaświadczenie o dochodach członka rodziny pozostającego na ich wyłącznym 

 SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zgłaszający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.  

Wniosek należy składać w budynku Urzędu Miasta, ul. Bytomska 84,, Punkt Informowania Mieszkańców Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 – parter, numer telefonu (32) 39 39 430 oraz ul. Bytomska 92 – parter, numer telefonu  (32) 39 39 364. Godziny urzędowania poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00. Przed złożeniem dokumentów zaleca się kontakt
z  Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta Piekary Śląskie – Referat Spraw Obronnych
i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 pokój 111, I piętro tel. (32) 39 39 337

  

OPŁATY : Postępowanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 1. Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

1.       Dokument może być odebrany przez Zgłaszającego:

a)       drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUP.

b)      poprzez pocztę tradycyjną,

c)       bezpośrednio w siedzibie urzędu.

3.       O formie odbioru decyduje Zgłaszający w formularzu.

Urząd Miasta Piekary śląskie ul. Bytomska 84, pokój 111, I piętro. Godziny urzędowania : Poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00.

 

 INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie. Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Zarządzania Kryzysowego Referat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych, ul. Bytomska 84, pokój 111, I piętro tel.  (32) 39 39 337 .
  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 7:30 -17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30
  piątek 7:30 - 14:00
    

TRYB ODWOŁAWCZY :

 

 1. Od wydanej decyzji przysługuje wnoszącemu wniosek odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Katowicach ul. Dąbrowskiego 23 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
  Odwołanie można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a)       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

b)      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

c)       Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 Punkt Informacyjny i Obsługi Mieszkańców – parter, numer telefonu (32) 39 39 430 oraz ul. Bytomska 92 – parter, numer telefonu (32) 39 39 364. Godziny urzędowania poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. , poz. 1529 z późn. zm.).
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat..

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)       pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na platformie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,

b)      pisemnie pocztą tradycyjną – Urząd Miasta 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84.

c)       pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,

d)      Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 do 17:00 ; numer telefonu (32) 39 39 358 - Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84.

 

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 PODSTAWA PRAWNA :

 1. Art. 127 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967r.,
 2. Rozporządzenie RM z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
 3. Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi, przez następujący okres :

Cel

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę - na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierza samotnego – na podstawie art. 127 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dokumenty będą przechowywane przez okres 10 lat (kategoria archiwalna BE10) od momentu zarchiwizowania, zgodnie z postanowieniami zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Okres może ulec zmianie ze względu na zmiany w szczegółowych przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotowi przetwarzającemu LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.FORMULARZE :

 

Wniosek o uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę, na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny  za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

 

Załączniki

Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Bloch
Data utworzenia:2017-11-30 10:41:51
Wprowadził do systemu:Janusz Bloch
Data wprowadzenia:2017-11-30 10:41:59
Opublikował:Janusz Bloch
Data publikacji:2017-11-30 10:52:13
Ostatnia zmiana:2018-08-01 13:00:33
Ilość wyświetleń:584
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij