Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Pokrywanie naleznosci mieszkaniowych zolnierzom uznanym za posiadajacych na wylacznym utrzymaniu czlonków rodziny i zolnierzom uznanych za samotnych w okresie odbywania przez nich sluzby wojskowej.

<>

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :

Wydział Zarządzania Kryzysowego – Referat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

 

Nr karty : ZKo.1611.6.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY : Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanych za samotnych w okresie odbywania przez nich służby wojskowej.

 

OGÓLNY OPIS :

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie pokrywania należności mieszkaniowych lub o odmowie ich pokrywania bądź o umorzeniu postępowania. Decyzją wydaje organ gminy (Prezydent Miasta) właściwy ze względu miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

 

 1. Wniosek żołnierza uznanego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub żołnierza uznanego za samotnego.  
 2. W przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu (z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony), do wniosku należy dołączyć: umowę najmu lokalu mieszkalnego wraz z określeniem wysokości należności
  z tytułu zajmowania lokalu, terminu i formy płatności tych należności oraz danymi wynajmującego dot. adresu zamieszkania lub rachunku bankowego, 
   
 3. Zaświadczenie wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie służby przez żołnierza wraz z podaniem terminu odbywania służby,  
 4. Decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego, 
 5. Oświadczenie żołnierza, że lokal mieszkalny nie będzie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania, 
 6. W przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, spółdzielczego lokalu typu lokatorskiego, własnościowego albo stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności żołnierza, do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie administracji budynku lub spółdzielni mieszkaniowej stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu wraz z określoną wysokością należności mieszkaniowych z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat, cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego wraz z określoną wysokością należności mieszkaniowych z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat, akt notarialny stanowiący o własności lokalu żołnierza wraz z określeniem wysokości zobowiązań z tytułu jego posiadania. 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a)       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  ePUAP.

b)      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c)       Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zgłaszający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.  

Wniosek należy składać w budynku Urzędu Miasta, ul. Bytomska 84,, Punkt Informowania Mieszkańców Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 – parter, numer telefonu (32) 39 39 430 oraz ul. Bytomska 92 – parter, numer telefonu  (32) 39 39 364. Godziny urzędowania poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00. Przed złożeniem dokumentów zaleca się kontakt
z  Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta Piekary Śląskie – Referat Spraw Obronnych
i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 pokój 111, I piętro tel. (32) 39 39 337

 

OPŁATY :

Postępowanie zwolnione z opłaty skarbowej.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

1.       Niezwłocznie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

2.       Dokument może być odebrany przez Zgłaszającego:

a)       drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUP.

b)      poprzez pocztę tradycyjną,

c)       bezpośrednio w siedzibie urzędu.

3.       O formie odbioru decyduje Zgłaszający w formularzu.

Urząd Miasta Piekary śląskie ul. Bytomska 84, pokój 111, I piętro. Godziny urzędowania : Poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00. 

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie. Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Zarządzania Kryzysowego Referat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych, ul. Bytomska 84, pokój 111, I piętro tel.  (32) 39 39 337 .
  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 7:30 -17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30
  piątek 7:30 - 14:00
 1. TRYB ODWOŁAWCZY :
  Od wydanej decyzji przysługuje wnoszącemu wniosek odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Katowicach ul. Dąbrowskiego 23 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
  Odwołanie można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a)       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

b)      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

c)       Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 Punkt Informacyjny i Obsługi Mieszkańców – parter, numer telefonu (32) 39 39 430 oraz ul. Bytomska 92 – parter, numer telefonu (32) 39 39 364. Godziny urzędowania poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. , poz. 1529 z późn. zm.).
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

SKARGI I WNIOSKI :

 

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)       pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na platformie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,

b)      pisemnie pocztą tradycyjną – Urząd Miasta 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84.

c)       pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,

d)      Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 do 17:00 ; numer telefonu (32) 39 39 358 - Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84.

 

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat.  

PODSTAWA PRAWNA :

 1. Art. 131 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967r.,
 2. Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego. 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi, przez następujący okres :

Cel

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanych za samotnych w okresie odbywania przez nich służby – na podstawie art. 119 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dokumenty będą przechowywane przez okres 10 lat (kategoria archiwalna BE10) od momentu zarchiwizowania, zgodnie z postanowieniami zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Okres może ulec zmianie ze względu na zmiany w szczegółowych przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotowi przetwarzającemu: LTC Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.  

FORMULARZE :

 

Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanych za samotnych w okresie odbywania przez nich służby wojskowej

 

 

Załączniki

Wniosek o pokrywanie nalezności mieszk. 2017 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o pokrywanie nalezności mieszk. 2017 (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Bloch
Data utworzenia:2017-11-30 10:34:50
Wprowadził do systemu:Janusz Bloch
Data wprowadzenia:2017-11-30 10:34:59
Opublikował:Janusz Bloch
Data publikacji:2017-11-30 10:51:53
Ostatnia zmiana:2018-08-03 09:55:42
Ilość wyświetleń:409

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij