Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Uznanie osoby, której doreczono karte powolania do odbycia zasadniczej sluzby wojskowej oraz zolnierza odbywajacego te sluzbe za zolnierza samotnego

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :

Wydział Zarządzania Kryzysowego – Referat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

 

Nr karty : ZKo.1611.5.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY : Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania  do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego

 

OGÓLNY OPIS : Za żołnierza samotnego może być uznana osoba niebędąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu mieszkalnego.

Decyzję wydaje organ gminy (Prezydent Miasta) właściwy ze względu miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

a)       wniosek żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową
o uznanie za żołnierza samotnego,

 

b)      zaświadczenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie
o powołaniu do odbycia służby wojskowej lub zaświadczenie dowódcy jednostki określające dzień stawienia się do zasadniczej służby wojskowej,

 

c)       umowa najmu lub inny tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zgłaszający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.  

Wniosek należy składać w budynku Urzędu Miasta, ul. Bytomska 84,, Punkt Informowania Mieszkańców Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 – parter, numer telefonu (32) 39 39 430 oraz ul. Bytomska 92 – parter, numer telefonu  (32) 39 39 364. Godziny urzędowania poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00. Przed złożeniem dokumentów zaleca się kontakt
z  Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta Piekary Śląskie – Referat Spraw Obronnych
i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 pokój 111, I piętro tel. (32) 39 39 337

 

OPŁATY :

Postępowanie zwolnione z opłaty skarbowej.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

1.       Niezwłocznie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

2.       Dokument może być odebrany przez Zgłaszającego:

a)       drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUP.

b)      poprzez pocztę tradycyjną,

c)       bezpośrednio w siedzibie urzędu.

3.       O formie odbioru decyduje Zgłaszający w formularzu.

Urząd Miasta Piekary śląskie ul. Bytomska 84, pokój 111, I piętro. Godziny urzędowania : Poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00. 

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie. Wydział Zarządzania Kryzysowego Referat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych, ul. Bytomska 84, pokój 111 I piętro tel.  (32) 39 39 337 .
  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 7:30 -17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30
  piątek 7:30 - 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY :

 1. Od wydanej decyzji przysługuje wnoszącemu wniosek odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Katowicach ul. Dąbrowskiego 23 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
  Odwołanie można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a)       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

b)      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

c)       Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 Punkt Informacyjny i Obsługi Mieszkańców – parter, numer telefonu (32) 39 39 430 oraz ul. Bytomska 92 – parter, numer telefonu (32) 39 39 364. Godziny urzędowania poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. , poz. 1529 z późn. zm.).
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat..

SKARGI I WNIOSKI :

 

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)       pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na platformie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,

b)      pisemnie pocztą tradycyjną – Urząd Miasta 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84.

c)       pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,

d)      Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 do 17:00 ; numer telefonu (32) 39 39 358 - Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84.

 

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat. 

PODSTAWA PRAWNA :

 1. Art. 127 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967r.,
 2. Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego. 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi, przez następujący okres :

Cel

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę - na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierza samotnego – na podstawie art. 127 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dokumenty będą przechowywane przez okres 10 lat (kategoria archiwalna BE10) od momentu zarchiwizowania, zgodnie z postanowieniami zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Okres może ulec zmianie ze względu na zmiany w szczegółowych przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotowi przetwarzającemu LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

FORMULARZE :

 

Wniosek o uznanie osoby, której doręczono kartę powołania  do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego.

 

 

Załączniki

Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Bloch
Data utworzenia:2017-11-30 10:08:07
Wprowadził do systemu:Janusz Bloch
Data wprowadzenia:2017-11-30 10:08:12
Opublikował:Janusz Bloch
Data publikacji:2017-11-30 10:51:53
Ostatnia zmiana:2018-08-01 13:10:23
Ilość wyświetleń:539
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij