Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Ustalanie i wyplacanie swiadczenia pienieznego zolnierzom rezerwy odbywajacym cwiczenia wojskowe

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :

Wydział Zarządzania Kryzysowego – Referat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

 

Nr karty : ZKo.1611.4.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY : Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

 

OGÓLNY OPIS :

 

Wydanie decyzji administracyjnej o ustaleniu i wypłacie świadczenia pieniężnego żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe lub o odmowie ustalenia i wypłaty świadczenia pieniężnego żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe, bądź o umorzeniu postępowania.

 

 1. Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe,
  z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. 
   
 2. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes GUS.  
 3. Świadczenie pieniężne nie przysługuje żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe, jeżeli otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych. 
 4. Decyzję wydaje organ gminy (Prezydent Miasta) właściwy ze względu miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. 

WYMAGANE DOKUMENTY :

 

 1. Wypełniony formularz wniosku żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenia lub dochodu, 
 2. Zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej o odbyciu ćwiczeń wojskowych, 
 3. Zaświadczenie pracodawcy z określoną kwotą miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego okresu poprzedzającego termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.  
 4. Zaświadczenie z określoną kwotą dochodu uzyskanego przez żołnierza w wypadku  prowadzonej  działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, 
 5. Zaświadczenie z określoną kwotą uzyskaną z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a)       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl) – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  ePUAP.

b)      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c)       Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zgłaszający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.  

Wniosek należy składać w budynku Urzędu Miasta, ul. Bytomska 84, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta Piekary Śląskie, Punkt Informowania Mieszkańców -  – parter. Numer telefonu (32) 39 39 430 oraz ul. Bytomska 92 – parter, numer telefonu  (32) 39 39 364. Godziny urzędowania poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00. Przed złożeniem dokumentów zaleca się kontakt z  Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta Piekary Śląskie – Referat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 pokój 111, I piętro tel. (32) 39 39 337

 

OPŁATY :

Postępowanie zwolnione z opłaty skarbowej.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 

1.       Niezwłocznie, do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

2.       Dokument może być odebrany przez Zgłaszającego:

a)       Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b)      Poprzez pocztę tradycyjną,

c)       Bezpośrednio w siedzibie urzędu.

3.       O formie odbioru decyduje Zgłaszający w formularzu.

 

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, pokój 111, I piętro. Godziny urzędowania : Poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie. Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Zarządzania Kryzysowego Referat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych, ul. Bytomska 84, pokój 111, I piętro tel.  (32) 39 39 337 .
  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 7:30 -17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30
  piątek 7:30 - 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY :

 

 1. Od wydanej decyzji przysługuje wnoszącemu wniosek odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Katowicach ul. Dąbrowskiego 23 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
  Odwołanie można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a)       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

b)      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

c)       Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy

 

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 Punkt Informacyjny i Obsługi Mieszkańców – parter, numer telefonu (32) 39 39 430 oraz ul. Bytomska 92 – parter, numer telefonu (32) 39 39 364. Godziny urzędowania poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. , poz. 1529 z późn. zm.).
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat. 

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)       pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na platformie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,

b)      pisemnie pocztą tradycyjną – Urząd Miasta 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84.

c)       pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,

d)      Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 do 17:00 ; numer telefonu (32) 39 39 358 - Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84.

 

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat. 

PODSTAWA PRAWNA :

 1. Art. 119a ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967r.,
 2. Art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego,
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędacym żołnierzami rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi, przez następujący okres :

Cel

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – na podstawie art. 119a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dokumenty będą przechowywane przez okres 10 lat (kategoria archiwalna BE10) od momentu zarchiwizowania, zgodnie z postanowieniami zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Okres może ulec zmianie ze względu na zmiany w szczegółowych przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotowi przetwarzającemu: LTC Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

FORMULARZE :

Wniosek o ustalenie i wypłacenie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

 

Załączniki

Wniosek - Ćwiczenia rezerwy ... (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek - Ćwiczenia rezerwy ... (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zaświadczenie wynagrodzenie otrzymane - 2018 r. (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zaświadczenie wynagrodzenie otrzymane - 2018 r. (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Bloch
Data utworzenia:2017-11-30 09:48:42
Wprowadził do systemu:Janusz Bloch
Data wprowadzenia:2017-11-30 09:48:53
Opublikował:Janusz Bloch
Data publikacji:2017-11-30 10:51:53
Ostatnia zmiana:2018-08-03 09:58:38
Ilość wyświetleń:383
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij