Data posiedzenia:
2017-05-22

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Uwagi do protokolu nr 25/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 kwietnia 2017 r oraz protokolu nr 26/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 maja 2017 r.

2. Przyjecie sprawozdania z kontroli dzialalnosci finansowej Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Slaskich, przeprowadzonej w dniu 16 maja 2017 r.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Zespól Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Slaskie w zakresie ewidencji ksiegowej, sprawozdan budzetowych i sprawozdan finansowych miasta Piekary Slaskie za 2016 rok.

4. Przedstawienie i omówienie przez Skarbnika Miasta Piekary Slaskie sprawozdania finansowego Miasta Piekary Slaskie za rok 2016, sprawozdania z wykonania budzetu Miasta Piekary Slaskie za 2016 rok wraz z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Piekary Slaskie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

5. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium.